Keresés a Bibliában

5 1Megigazulván azért hit által, békességünk van Istennel, a mi Urunk Jézus Krisztus által, (Róm 11,13) 10Mert ha, mikor ellenségei voltunk, megbékéltünk Istennel az ő Fiának halála által, sokkal inkább megtartatunk az ő élete által minekutána megbékéltünk vele. (2Kor 5,18) 2Mert ha Ábrahám cselekedetekből igazult meg, van mivel dicsekedjék, de nem az Isten előtt. (Kol 1,26.27) 10Miképen tulajdoníttaték tehát? Körülmetélt vagy körülmetéletlen állapotában? Nem körülmetélt, hanem körülmetéletlen állapotában. 18Bizonyára azért, miképen egynek bűnesete által minden emberre elhatott a kárhozat: azonképen egynek igazsága által minden emberre elhatott az életnek megigazulása. 19Mert miképen egy embernek engedetlensége által sokan bűnösökké lettek: azonképen egynek engedelmessége által sokan igazakká lesznek. (Csel 13,46;5Móz 32,21)

KNB SZIT STL BD RUF KG


2Melyekben jártatok egykor e világ folyása szerint, a levegőbeli hatalmasság fejedelme szerint, ama lélek szerint, mely most az engedetlenség fiaiban munkálkodik; (Eféz 6,12; Tit 3,3; Róm 12,2.2Kor;4,4; Mát 12,24.1Kor;2,12.1Ján;4,6; Ésa 1,2-4; Róm 2,8;11,30) 16És hogy megbékéltesse az Istennel mind a kettőt, egy testben a keresztfa által, megölvén ezen az ellenségeskedést. (Csel 10,28; Kol 1,20; Róm 5,10.2Kor;5,18.20.1Kor;10,17; Kol 3,15) 3 1Ezért vagyok én, Pál, a Krisztusnak foglya ti érettetek, a pogányokért; (Fil 1,7.13-16; Gal 6,12.2Kor;11,23;10,1; Kol 1,23) 13Azért kérlek, hogy ne csüggedjetek el az én ti érettetek való nyomorúságaim miatt, a melyek néktek dicsőségtekre vannak. (Eféz 2,12; Fil 2,17.18.1Thess;3,3) 6 1Ti gyermekek szót fogadjatok a ti szüleiteknek az Úrban; mert ez az igaz. (Kol 3,20) 2Tiszteljed a te atyádat és a te anyádat (a mi az első parancsolat ígérettel). (2Móz 20,12.5Móz;5,16) 3Hogy jól legyen néked dolgod és hosszú életű légy e földön. (1Móz 12,13.5Móz;4,40) 4Ti is atyák ne ingereljétek gyermekeiteket, hanem neveljétek azokat az Úr tanítása és intése szerint. (Eféz 5,22-33; Kol 3,21.5Móz;6,1-25; Péld 14,1;30,10-17)

KNB SZIT STL BD RUF KG


2Irgalmasság, békesség és szeretet adassék néktek bőségesen. (Jóel 3,13) 6És az angyalokat is, a kik nem tartották meg fejedelemségöket, hanem elhagyták az ő lakóhelyöket, a nagy nap ítéletére örök bilincseken, sötétségben tartotta. (Ján 8,44)

KNB SZIT STL BD RUF KG


18Jézus pedig monda néki: Miért mondasz engem jónak? Senki sem jó, csak egy, az Isten.

KNB SZIT STL BD RUF KG


18Ímé az ő szolgáiban sem bízhatik és az ő angyalaiban is talál hibát: 15 1Majd felele a Témánból való Elifáz és monda: 15Ímé, még az ő szenteiben sem bízok, az egek sem tiszták az ő szemében: 24Háborgatják őt a nyomorúság és rettegés; leverik őt, mint valami háborúra felkészült király. 25Mert az Isten ellen nyujtotta ki kezét, és erősködött a Mindenható ellen; 26Kinyujtott nyakkal rohant ellene, domború pajzsainak fellege alatt. (Jób 12,12.13) 27Mivel befedezte az arczát kövérséggel, és hájat borított tomporára; (Zsolt 73,7)

KNB SZIT STL BD RUF KG