Keresés a Bibliában

34Mert kicsoda ismerte meg az Úr értelmét? vagy kicsoda volt néki tanácsosa? (Ésa 40,13; Jób 11,17)

KNB SZIT STL BD RUF KG


5Annakokáért az az indulat legyen bennetek, mely volt a Krisztus Jézusban is, (1Pét 2,21; Kol 3,13; Zsid 12,2)

KNB SZIT STL BD RUF KG


19Elmenvén azért, tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek nevében, (Márk 16,15-16) 20Tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, a mit én parancsoltam néktek: és ímé én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Ámen! (Mát 18,20)

KNB SZIT STL BD RUF KG