Keresés a Bibliában

21Mert bár az Istent megismerték, mindazáltal nem mint Istent dicsőítették őt, sem néki hálákat nem adtak; hanem az ő okoskodásaikban hiábavalókká lettek, és az ő balgatag szívök megsötétedett. (Eféz 4,18) 2Nem vetette el Isten az ő népét, melyet eleve ismert. Avagy nem tudjátok-é, mit mond az írás Illésről? a mint könyörög Istenhez Izráel ellen, mondván: (1Kor 6,11) 8A mint meg van írva: Az Isten kábultság lelkét adta nékik; szemeket, hogy ne lássanak, füleket, hogy ne halljanak, mind e mai napig. (Ésa 6,9.10; Mát 13,13-15) 10Sötétüljenek meg az ő szemeik, hogy ne lássanak, és az ő hátokat mindenkorra görbítsd meg. (Fil 3,16;Fil 2,2.3.15.16) 6A mint Dávid is boldognak mondja azt az embert, a kinek az Isten igazságot tulajdonít cselekedetek nélkül. (Ésa 10,22.23)

KNB SZIT STL BD RUF KG


20Mert a mi országunk mennyekben van, honnét a megtartó Úr Jézus Krisztust is várjuk; (Eféz 2,6.1Kor;1,7; Kol 1,13; Eféz 2,19; Luk 10,20.1Thess;1,10; Ján 15,19; Róm 8,18.23; Luk 18,7.8;21,28)

KNB SZIT STL BD RUF KG


2A ki által van a menetelünk is hitben ahhoz a kegyelemhez, a melyben állunk; és dicsekedünk az Isten dicsőségének reménységében. (Ján 14,6; Eféz 2,18) 18Mert azt tartom, hogy a miket most szenvedünk, nem hasonlíthatók ahhoz a dicsőséghez, mely nékünk megjelentetik. (2Kor 4,17) 19Mert a teremtett világ sóvárogva várja az Isten fiainak megjelenését. (1Ján 3,2) 20Mert a teremtett világ hiábavalóság alá vettetett, nem önként, hanem azért, a ki az alá vetette. (1Móz 3,17.18) 21Azzal a reménységgel, hogy maga a teremtett világ is megszabadul a rothadandóság rabságától az Isten fiai dicsőségének szabadságára. (Luk 21,28) 22Mert tudjuk, hogy az egész teremtett világ egyetemben fohászkodik és nyög mind idáig. (Péld 28,5) 23Nemcsak ez pedig, hanem magok a Lélek zsengéjének birtokosai, mi magunk is fohászkodunk magunkban, várván a fiúságot, a mi testünknek megváltását. (2Kor 5,2-4) 24Mert reménységben tartattunk meg; a reménység pedig, ha láttatik, nem reménység; mert a mit lát valaki, miért reményli is azt? (Mát 15,11)

KNB SZIT STL BD RUF KG


2A Kolosséban levő szenteknek és hívő atyafiaknak a Krisztusban: kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi Atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. (Róm 1,7; Fil 1,2) 27A kikkel az Isten meg akarta ismertetni azt, hogy milyen nagy a pogányok között eme titok dicsőségének gazdagsága, az tudniillik, hogy a Krisztus ti köztetek van, a dicsőségnek ama reménysége: (Eféz 1,9;3,3; Róm 8,18.21.30;5,2; Kol 1,12;3,3; Eféz 2,12; Róm 8,10; Eféz 3,17; Gal 2,20; Róm 8,24) 17És mondjátok meg Arkhippusnak: Vigyázz a szolgálatra, melyre vállalkoztál az Úrban, hogy azt betöltsed! (Filem 1,2.2Ján.8; Csel 12,25)

KNB SZIT STL BD RUF KG


12Hálákat adván az Atyának, ki alkalmasakká tett minket a szentek örökségében való részvételre a világosságban; (Kol 2,7;3,17.2Kor;4,4; Eféz 3,9;5,8.1Ján;1,5-7; Eféz 2,1-7;4,18)

KNB SZIT STL BD RUF KG


32És most, atyámfiai, ajánlak titeket az Istennek és az ő kegyelmessége ígéjének, a ki felépíthet és adhat néktek örökséget minden megszenteltek közt. (Csel 26,18; Eféz 1,18; Kol 1,12) 26 1Agrippa pedig monda Pálnak: Megengedtetik néked, hogy szólj a magad mentségére. Akkor Pál kinyújtván kezét, védőbeszédet tartott: (Mát 25,31-46) 18Hogy megnyissad szemeiket, hogy setétségből világosságra és a Sátánnak hatalmából az Istenhez térjenek, hogy bűneiknek bocsánatát és a megszenteltettek között osztályrészt nyerjenek az én bennem való hit által. (2Kor 4,6; Eféz 5,8; Kol 1,12.13;Csel 20,32; Eféz 1,18) 9Előállának azonban némelyek ahhoz a zsinagógához tartozók közül, mely a szabadosokénak, Czirénebeliekének, Alexandriabeliekének és a Czilicziából és Ázsiából valókénak neveztetett, kik Istvánnal vetekednek vala. (5Móz 7,1; Józs 3,10;Józs 13,14.1.2)

KNB SZIT STL BD RUF KG


21Irígységek, gyilkosságok, részegségek, dobzódások és ezekhez hasonlók: melyekről előre mondom néktek, a miképen már ezelőtt is mondottam, hogy a kik ilyeneket cselekesznek, Isten országának örökösei nem lesznek. (1Kor 6,9.10; Eféz 5,5)

KNB SZIT STL BD RUF KG


5Mert azt jól tudjátok, hogy egy paráznának is, vagy tisztátalannak, vagy fösvénynek, ki bálványimádó, nincs öröksége a Krisztusnak és Istennek országában. (1Kor 6,9.10; Kol 3,5; Mát 6,24; Fil 3,19.2Kor;6,10;11,27.1Kor;15,27.24.28)

KNB SZIT STL BD RUF KG