Keresés a Bibliában

8 1Avagy a bölcsesség nem kiált-é, és az értelem nem bocsátja-é ki az ő szavát? (Péld 1,20.21) 2A magas helyeknek tetein az úton, sok ösvény összetalálkozásánál áll meg. (Zsolt 37,26) 3A kapuk mellett a városnak bemenetelin, az ajtók bemenetelinél zeng. (Péld 15,8) 4Tinéktek kiáltok, férfiak; és az én szóm az emberek fiaihoz van! (Péld 19,5.9) 5Értsétek meg ti együgyűek az eszességet, és ti balgatagok vegyétek eszetekbe az értelmet. 6Halljátok meg; mert jeles dolgokat szólok és az én számnak felnyitása igazság. (Péld 19,21) 7Mert igazságot mond ki az én ínyem, és útálat az én ajkaimnak a gonoszság. (Zsolt 33,17) 8Igaz én számnak minden beszéde, semmi sincs ezekben hamis, vagy elfordult dolog. (Préd 7,1) 9Mind egyenesek az értelmesnek, és igazak azoknak, kik megnyerték a tudományt. (Péld 29,13) 10Vegyétek az én tanításomat, és nem a pénzt; és a tudományt inkább, mint a választott aranyat. (Péld 27,12) 11Mert jobb a bölcseség a drágagyöngyöknél; és semmi gyönyörűségek ehhez egyenlők nem lehetnek. (Péld 3,14-16; Jób 28,15-19) 12Én bölcsesség lakozom az eszességben, és a megfontolás tudományát megnyerem. 13Az Úrnak félelme a gonosznak gyűlölése; a kevélységet és felfuvalkodást és a gonosz útat, és az álnok szájat gyűlölöm. (Jób 28,28) 14Enyém a tanács és a valóság, én vagyok az eszesség, enyém az erő. 15Én általam uralkodnak a királyok, és az uralkodók végeznek igazságot. (Jób 4,8) 16Én általam viselnek a fejedelmek fejedelemséget, és a nemesek, a földnek minden birái. (Péld 21,20.2Kor;9,6-9) 17Én az engem szeretőket szeretem, és a kik engem szorgalmasan keresnek, megtalálnak. (Péld,8 12.) 18Gazdagság és tisztesség van nálam, megmaradandó jó és igazság. (Péld 3,16) 19Jobb az én gyümölcsöm a tiszta aranynál és színaranynál, és az én hasznom a válogatott ezüstnél. 20Az igazságnak útán járok, és az igazság ösvényének közepén. (Péld 21,25;26,13) 21Hogy az engem szeretőknek valami valóságost adjak örökségül, és erszényeiket megtöltsem. (Péld,8 18.) 22Az Úr az ő útának kezdetéül szerzett engem; az ő munkái előtt régen. (1Móz 1,1) 23Örök időktől fogva felkenettem, kezdettől, a föld kezdetétől fogva. (Péld,8 22. 23.) 24Még mikor semmi mélységek nem voltak, születtem vala; még mikor semmi források, vízzel teljesek nem voltak. (Péld,8 22. 23.) 25Minekelőtte a hegyek leülepedtek volna, a halmoknak előtte születtem. 26Mikor még nem csinálta vala a földet és a mezőket, és a világ porának kezdetét. (Jób 28,20-27) 27Mikor készíté az eget, ott valék; mikor felveté a mélységek színén a kerekséget; 28Mikor megerősíté a felhőket ott fenn, mikor erősekké lőnek a mélységeknek forrásai; 29Mikor felveté a tengernek határit, hogy a vizek át ne hágják az ő parancsolatját, mikor megállapítá e földnek fundamentomait: (Zsolt 104,9) 30Mellette valék mint kézmíves, és gyönyörűsége valék mindennap, játszva ő előtte minden időben. (Péld,8 22.) 31Játszva az ő földének kerekségén, és gyönyörűségemet lelve az emberek fiaiban. 32És most fiaim, hallgassatok engemet, és boldogok, a kik az én útaimat megtartják. (Zsolt 119,1.2) 33Hallgassátok a tudományt és legyetek bölcsek, és magatokat el ne vonjátok! (Péld 6,1-3;11,15) 34Boldog ember, a ki hallgat engem, az én ajtóm előtt virrasztván minden nap, az én ajtóim félfáit őrizvén. (Péld,8 11-18.;Zsolt 84,11) 35Mert a ki megnyer engem, nyert életet, és szerzett az Úrtól jóakaratot. (Péld 3,16-18) 36De a ki vétkezik ellenem, erőszakot cselekszik az ő lelkén; minden, valaki engem gyűlöl, szereti a halált! (Péld 3,35)

KNB SZIT STL BD RUF KG

Előző fejezet Következő fejezet