Keresés a Bibliában

6 1Fiam! ha kezes lettél a te barátodért, és kezedet adván, kötelezted magadat másért: (Máté 5,7) 2Szádnak beszédei által estél tőrbe, megfogattattál a te szádnak beszédivel. (Zsolt 34,10) 3Ezt míveld azért fiam, és mentsd ki magadat, mert a te felebarátodnak kezébe jutottál; eredj, alázd meg magadat, és kényszerítsd felebarátodat. (Péld 26,15; Préd 4,5) 4Még álmot se engedj szemeidnek, se szunnyadást szemöldökidnek, (Péld 21,11) 5Szabadítsd ki magadat, mint a zerge a vadász kezéből, és mint a madár a madarásznak kezéből. (Péld,6 13. Péld 28,24.) 6Eredj a hangyához, te rest, nézd meg az ő útait, és légy bölcs! 7A kinek nincs vezére, igazgatója, vagy ura, 8Nyárban szerzi meg az ő kenyerét, aratáskor gyűjti eledelét. 9Oh te rest, meddig fekszel? mikor kelsz fel a te álmodból? (Péld 31,4.5) 10Még egy kis álom, még egy kis szunnyadás, még egy kis kéz-összefonás, hogy pihenjek; (Péld 24,33.34; Préd 4,5.6) 11Így jő el, mint az útonjáró, a te szegénységed, és a te szűkölködésed, mint a paizsos férfiú! (Péld 24,34) 12Haszontalan ember, hamis férfiú, a ki álnok szájjal jár, 13A ki hunyorgat szemeivel; lábaival is szól, és ujjaival jelt ád. (Zsolt 35,19) 14Álnokság van az ő szívében, gonoszt forral minden időben, háborúságot indít. (Jak 3,2) 15Annakokáért hirtelen eljő az ő nyomorúsága, gyorsan megrontatik, s nem lesz gyógyulása. (Zsolt 142,1.2) 16E hat dolgot gyűlöli az Úr, és hét dolog útálat az ő lelkének: (Péld,6 2. 26.) 17A kevély szemek, a hazug nyelv, és az ártatlan vért ontó kezek, (1Kir 8,46) 18Az álnok gondolatokat forraló elme, a gonoszra sietséggel futó lábak, (5Móz 25,13) 19A hazugságlehelő hamis tanú, és a ki szerez háborúságokat az atyafiak között! (Jak 2,18) 20Őrizd meg, fiam, atyád parancsolatját, és anyád tanítását el ne hagyd. (Péld 1,8) 21Kösd azokat szívedre mindenkor, fűzd a nyakadba. (Péld 3,3.23.24) 22Valahová mégysz, vezérel téged, mikor aluszol, őriz téged, mikor felserkensz, beszélget te veled. 23Mert szövétnek a parancsolat, és a tudomány világosság, és életnek úta a tanító-feddések. (Zsolt 19,9) 24Hogy a gonosz asszonytól téged megőrizzenek, az idegen asszony nyelvének hizelkedésétől. (Péld 27,13) 25Ne kivánd az ő szépségét szivedben, és meg ne fogjon téged szemöldökeivel; (Máté 5,28) 26Mert a parázna asszony miatt jut az ember egy darab kenyérre, és más férfi felesége drága életet vadász! (Péld 15,22;Péld 24,6) 27Vehet-é valaki tüzet az ő kebelébe, hogy ruhái meg ne égnének? (Péld 11,13) 28Vagy járhat-é valaki elevenszénen, hogy lábai meg ne égnének? (2Móz 21,17) 29Így van, valaki bemegy felebarátjának feleségéhez, nem marad büntetlen, valaki illeti azt! (Jób 31,11.12) 30Nem útálják meg a lopót, ha lop az ő kivánságának betöltésére, mikor éhezik; (Máté 5,39; Róm 12,17.19) 31És ha rajta kapatik, hétannyit kell adnia, az ő házának minden marháját érette adhatja; (2Móz 22,1.4) 32A ki pedig asszonynyal paráználkodik, bolond; a ki magát el akarja veszteni, az cselekszi ezt! (2Sám 13,13) 33Vereséget és gyalázatot nyer, és az ő gyalázatja el nem töröltetik. (Józs 7,20-25) 34Mert a féltékenység a férfiú haragja, és nem cselekszik kegyelmességgel a bosszúállásnak napján. (Péld,6 8. Zsolt. 101,5. 6. 8.) 35Nem gondol semmi váltsággal, nem nyugszik meg rajta, még ha nagy sok ajándékot adsz is néki. (Péld 21,2; Zsolt 17,3)

KNB SZIT STL BD RUF KG

Előző fejezet Következő fejezet