Keresés a Bibliában

31 1Lemuel király beszédei, próféczia, melylyel tanította vala őt az anyja. (Hab 2,2; Ésa 30,8) 2Mit szóljak, fiam? mit, én méhem gyermeke? mit, én fogadásimnak gyermeke? 3Ne add asszonyoknak a te erődet, és a te útaidat a királyok eltörlőinek. (Préd 10,17) 4Távol legyen a királyoktól, oh Lemuel, távol legyen a királyoktól a bornak itala; és az uralkodóktól a részegítő ital keresése. (Péld 20,1) 5Hogy mikor iszik, el ne felejtkezzék a törvényről, és el ne fordítsa valamely nyomorultnak igazságát. 6Adjátok a részegítő italt az elveszendőnek, és a bort a keseredett szívűeknek. (Zsolt 104,15) 7Igyék, hogy felejtkezzék az ő szegénységéről, és az ő nyavalyájáról ne emlékezzék meg többé. (Zsolt 124,4.5;69,16) 8Nyisd meg a te szádat a mellett, a ki néma, és azoknak dolgában, a kik adattak veszedelemre. (Jób 29,12.13) 9Nyisd meg a te szádat, ítélj igazságot; forgasd ügyét a szegénynek és a szűkölködőnek! (3Móz 19,15) 10Derék asszonyt kicsoda találhat? Mert ennek ára sokkal felülhaladja az igazgyöngyöket. (Péld 12,3) 11Bízik ahhoz az ő férjének lelke, és annak marhája el nem fogy. (Ezék 1,3;37,1) 12Jóval illeti őt és nem gonosszal, az ő életének minden napjaiban. 13Keres gyapjat vagy lent, és megkészíti azokat kezeivel kedvvel. 14Hasonló a kereskedő hajókhoz, nagy messziről behozza az ő eledelét. (Róm 9,33) 15Felkel még éjjel, eledelt ád az ő házának, és rendel ételt az ő szolgálóleányinak. (Máté 21,42-44.1Pét;2,8) 16Gondolkodik mező felől, és megveszi azt; az ő kezeinek munkájából szőlőt plántál. (Dán 8,26;12,4.9; Jel 5,1.2.3) 17Az ő derekát felövezi erővel, és megerősíti karjait. (Ésa 49,4;50,7; Mik 7,7; Zsolt 40,1;18,3) 18Látja, hogy hasznos az ő munkálkodása; éjjel sem alszik el az ő világa. (Zsid 2,13) 19Kezeit veti a fonókerékre, és kezeivel fogja az orsót. (3Móz 20,27;5Móz 18,11.12.1Sám;28,7-15; Ésa 29,4) 20Markát megnyitja a szegénynek, és kezeit nyújtja a szűkölködőnek. 21Nem félti az ő házanépét a hótól; mert egész házanépe karmazsinba öltözött. 22Szőnyegeket csinál magának; patyolat és bíbor az ő öltözete. (Ján 12,35) 23Ismerik az ő férjét a kapukban, mikor ül a tartománynak véneivel. (Ésa 8,20; Máté 4,13-16) 24Gyolcsot sző, és eladja; és övet, melyet ád a kereskedőnek. (Ésa 42,1-7;26,19;60,1) 25Erő és ékesség az ő ruhája; és nevet a következő napnak. (Jób 5,22) 26Az ő száját bölcsen nyitja meg, és kedves tanítás van nyelvén. (Bir 7,22-25; Ésa 10,26; Zsolt 83,10) 27Vigyáz a házanépe dolgára, és restségnek étkét nem eszi. (Péld 21,25;24,14.15) 28Felkelnek az ő fiai, és boldognak mondják őt; az ő férje, és dicséri őt: (Luk 1,32.33;2,10.11;Jer 23,5.6) 29Sok leány munkálkodott serénységgel; de te meghaladod mindazokat! (Ésa 1,27;Ésa 37,32.2Kir;19,31) 30Csalárd a kedvesség, és hiábavaló a szépség; a mely asszony féli az Urat, az szerez dicséretet magának! 31Adjatok ennek az ő keze munkájának gyümölcséből, és dicsérjék őt a kapukban az ő cselekedetei! (Péld,31 28. 29.)

KNB SZIT STL BD RUF KG

Előző fejezet