Keresés a Bibliában

28 1Minden istentelen fut, ha senki nem üldözi is; az igazak pedig, mint az ifjú oroszlán, bátrak. (Jób 15,21.22.3Móz;26,36) 2Az ország bűne miatt sok annak a fejedelme; az eszes és tudós ember által pedig hosszabbodik fennállása. (Ésa 5,1.7) 3A szegény emberből támadott elnyomója a szegényeknek hasonló a pusztító esőhöz, mely nem hágy kenyeret. 4A kik elhagyják a törvényt, dicsérik a latrokat; de a kik megtartják a törvényt, harczolnak azokkal. 5A gonoszságban élő emberek nem értik meg az igazságot; a kik pedig keresik az Urat, mindent megértenek. 6Jobb a szegény, a ki jár tökéletesen, mint a kétfelé sántáló istentelen, a ki gazdag. (Péld 19,1) 7A ki megőrzi a törvényt, eszes fiú az; a ki pedig társalkodik a dobzódókkal, gyalázattal illeti atyját. (Péld 29,3) 8A ki öregbíti az ő marháját kamattal és uzsorával, annak gyűjt, a ki könyörül a szegényeken. (Préd 2,27) 9Valaki elfordítja az ő fülét a törvénynek hallásától, annak könyörgése is útálatos. (Zak 7,11-13) 10A ki elcsábítja az igazakat gonosz útra, vermébe maga esik bele; a tökéletesek pedig örökség szerint bírják a jót. (Péld 26,27; Préd 10,8) 11Bölcs az ő maga szemei előtt a gazdag ember; de az eszes szegény megvizsgálja őt. 12Mikor örvendeznek az igazak, nagy ékesség az; mikor pedig az istentelenek feltámadnak, keresni kell az embert. (Péld 11,11) 13A ki elfedezi az ő vétkeit, nem lesz jó dolga; a ki pedig megvallja és elhagyja, irgalmasságot nyer. (Zsolt 32,5.1Ján;1,9) 14Boldog ember, a ki szüntelen retteg; a ki pedig megkeményíti az ő szívét, bajba esik. (Siral 1,1.2;2,1-4) 15Mint az ordító oroszlán és éhező medve, olyan a szegény népen uralkodó istentelen. (1Móz 12,17;46,20;30,23; Ésa 54,4.1Sám;1,6) 16Az értelemben szűkölködő fejedelem nagy elnyomó is; de a ki gyűlöli a hamis nyereséget, meghosszabbítja napjait. (Zak 6,12.13; Jer 23,5;33,15;Zak 3,8) 17Az ember, a kit ember-vér terhel, a sírig fut; senki ne támogassa őt. (Ésa 52,1) 18A ki jár tökéletesen, megtartatik; a ki pedig álnokul két úton jár, egyszerre elesik. (Ésa 1,25-27;27,9) 19A ki munkálja az ő földét, megelégedik étellel; a ki pedig hiábavalóságok után futkos, megelégedik szegénységgel. (Péld 12,10) 20A hivő ember bővelkedik áldásokkal; de a ki hirtelen akar gazdagulni, büntetlen nem marad. (Péld 20,21) 21Személyt válogatni nem jó; mert még egy falat kenyérért is vétkezhetik az ember. (Péld 18,5;24,23) 22Siet a marhakeresésre a gonosz szemű ember; és nem veszi észre, hogy szükség jő reá. 23A ki megfeddi az embert, végre is inkább kedvességet talál, mint a sima nyelvű. 24A ki megrabolja az atyját, és anyját és azt mondja: nem vétek! társa a romboló embernek. 25A telhetetlen lélek háborúságot szerez; a ki pedig bízik az Úrban, megerősödik. (Zsolt 80,13.14) 26A ki bízik magában, bolond az; a ki pedig jár bölcsen, megszabadul. 27A ki ád a szegénynek, nem lesz néki szüksége; a ki pedig elrejti a szemét, megsokasulnak rajta az átkok. (Péld 19,17;22,9.5Móz;15,7-10) 28Mikor felemeltetnek az istentelenek, elrejti magát az ember; de mikor azok elvesznek, öregbülnek az igazak. (Péld,28 12.;2Kir 11,20)

KNB SZIT STL BD RUF KG

Előző fejezet Következő fejezet