Keresés a Bibliában

21 1Mint a vizeknek folyásai, olyan a királynak szíve az Úrnak kezében, valahová akarja, oda hajtja azt! 2Az embernek minden úta igaz a maga szemei előtt; de a szívek vizsgálója az Úr. (Péld 16,2) 3Az igazságnak és igaz ítéletnek gyakorlását inkább szereti az Úr az áldozatnál. (Ésa 1,11-16; Hós 6,6) 4A szemnek fenhéjázása és az elmének kevélysége: az istentelenek szántása, bűn. 5A szorgalmatosnak igyekezete csak gyarapodásra van; valaki pedig hirtelenkedik, csak szükségre jut. (Péld 10,4;13,4) 6A hamisságnak nyelvével gyűjtött kincs elveszett hiábavalósága azoknak, a kik a halált keresik. (Péld 10,2) 7Az istentelenek pusztítása magával ragadja őket; mert nem akartak igazságot cselekedni. (Péld 5,22; Jak 5,1-5) 8Tekervényes a bűnös embernek úta; a tisztának cselekedete pedig igaz. 9Jobb a tető ormán lakni, mint háborgó asszonynyal, és közös házban. (Péld 25,24) 10Az istentelennek lelke kiván gonoszt; és az ő szeme előtt nem talál könyörületre az ő felebarátja. (Péld 10,19) 11Mikor a csúfolót büntetik, az együgyű lesz bölcs; mikor pedig a bölcset oktatják, ő veszi eszébe a tudományt. (Péld 19,25) 12Nézi az igaz az istentelennek házát, hogy milyen veszedelembe jutottak az istentelenek. 13A ki bedugja fülét a szegény kiáltására; ő is kiált, de meg nem hallgattatik. (2Móz 26,20.21) 14A titkon adott ajándék elfordítja a haragot; és a kebelben való ajándék a kemény búsulást. 15Vígasság az igaznak igazat cselekedni; de ijedelem a hamisság cselekedőinek. (Péld 10,23) 16Az ember, a ki eltévelyedik az értelemnek útáról, az élet nélkül valók gyülekezetiben nyugszik. 17Szűkölködő ember lesz, a ki szereti az örömet; a ki szereti a bort és az olajat, nem lesz gazdag! 18Az igazért váltságdíj az istentelen, és az igazak helyett a hitetlen büntettetik meg. (Péld 11,8) 19Jobb lakozni a pusztának földén, mint a feddődő és haragos asszonynyal. (Péld,21 9.) 20Kivánatos kincs és kenet van a bölcsnek házában; a bolond ember pedig eltékozolja azt. 21A ki követi az igazságot és az irgalmasságot, nyer életet, igazságot és tisztességet. (Péld 22,9) 22A hősök városába felmegy a bölcs, és lerontja az ő bizodalmoknak erejét. (Préd 9,15-17) 23A ki megőrzi száját és nyelvét, megtartja életét a nyomorúságtól. (Péld 18,21) 24A kevély dölyfösnek csúfoló a neve, a ki haragjában kevélységet cselekszik. 25A restnek kivánsága megemészti őt; mert az ő kezei nem akarnak dolgozni. (Péld 19,15;22,13;26,14) 26Egész nap kivánságtól gyötretik; az igaz pedig ád, és nem tartóztatja meg adományát. (Zsolt 37,26) 27Az istentelenek áldozatja útálatos; kivált mikor gonosz tettért viszi. (Péld 15,8) 28A hazug bizonyság elvész; a ki pedig jól figyelmez, örökké szól. (Péld 19,5.9) 29Megkeményíti az istentelen ember az ő orczáját; az igaz pedig jól rendeli az ő útát. 30Nincs bölcseség, és nincs értelem, és nincs tanács az Úr ellen. (Péld 19,21) 31Készen áll a ló az ütközetnek napjára; de az Úré a megtartás! (Zsolt 33,17)

KNB SZIT STL BD RUF KG

Előző fejezet Következő fejezet