Keresés a Bibliában

17 1Jobb a száraz falat, melylyel van csendesség; mint a levágott barmokkal teljes ház, melyben háborúság van. (Péld 15,17) 2Az értelmes szolga uralkodik a gyalázatos fiún, és az atyafiak között az örökségnek részét veszi. 3Az olvasztótégely az ezüst számára van, és a kemencze az aranyéra; a szívek vizsgálója pedig az Úr. (Jer 17,10) 4A gonosztevő hallgat az álnok beszédekre, a csalárd hallgat a gonosz nyelvre. (Jób 21,5) 5A ki megcsúfolja a szegényt, gyalázattal illeti annak Teremtőjét; a ki gyönyörködik másnak nyomorúságában, büntetlen nem lészen! (Péld 14,31;Péld 24,17.18) 6A véneknek ékessége az unokák, és a fiaknak ékessége az atyák. 7Nem illik a bolondnak az ékes beszéd; még kevésbbé a tisztességesnek a hazug beszéd. 8Drága kő az ajándék elfogadójának szemei előtt; mindenütt, a hova csak fordul, okosan cselekszik. (Préd 10,17) 9Elfedezi a vétket, a ki keresi a szeretetet; a ki pedig ismétlen előhoz egy dolgot, elszakasztja egymástól a barátságosokat is. (Péld 19,11) 10Foganatosb a dorgálás az eszesnél, mint ha megvernéd a bolondot százszor is. (Zsolt 141,5) 11Csak ellenkezést keres a gonosz, végre kegyetlen követ bocsáttatik ellene. (Zsolt 104,15) 12Találjon valakire a fiától megfosztott medve, csak ne a bolond az ő bolondságában. 13A ki fizet gonoszt a jóért, nem távozik el a gonosz annak házától. (Róm 12,17) 14Mint a ki árvizet szabadít el, olyan a háborúság kezdete; azért minekelőtte kihatna, hagyd el a versengést. (Péld 20,3) 15A ki igaznak mondja a bűnöst, és kárhoztatja az igazat, útálatos az Úrnak egyaránt mind a kettő. (Péld 24,24; Ésa 5,22.23) 16Miért van a vétel ára a bolondnak kezében a bölcseség megszerzésére, holott nincsen néki elméje? 17Minden időben szeret, a ki igaz barát, és testvérül születik a nyomorúság idejére. (Péld 18,24;Luk 10,36.37) 18Értelmetlen ember az, a ki kezét adja, fogadván kezességet barátja előtt. 19Szereti a gonoszt, a ki szereti a háborúságot; a ki magasbítja kapuját, romlást keres. 20Az elfordult szívű ember nem nyerhet jót, és a ki az ő nyelvével gonosz, esik nyomorúságba. 21A ki szül bolondot, szüli ő magának bánatra; és nem örvendez a bolondnak atyja. (Péld,17 25.) 22A vidám elme jó orvosságul szolgál; a szomorú lélek pedig megszáraztja a csontokat. (Péld 15,13.15) 23A kebelből kivett ajándékot az istentelen elveszi, a törvény útának elfordítására. (Péld,17 15. 5 Móz. 16,19.) 24Az eszesnek orczájából kitetszik a bölcseség; a bolondnak pedig szemei országolnak a földnek végéig. 25Búsulása az ő atyjának a bolond fiú, és az ő szülőjének keserűsége. (Péld,17 21. Péld 10,1. 15,20. 19,13. 26.) 26Még megbirságolni is az igazat nem jó, a tisztességest megverni igazságáért. 27A ki megtartóztatja beszédét, az tudós ember, és a ki higgadt lelkű, az értelmes férfiú. (Jak 1,19) 28Még a bolond is, amikor hallgat, bölcsnek ítéltetik; mikor ajkait bezárja, eszesnek. (Jób 18,5)

KNB SZIT STL BD RUF KG

Előző fejezet Következő fejezet