Keresés a Bibliában

16 1Az embernél vannak az elme gondolatjai; de az Úrtól van a nyelv felelete. (Péld 19,21; Jer 10,23) 2Minden útai tiszták az embernek a maga szemei előtt; de a ki a lelkeket vizsgálja, az Úr az! (Péld 21,2) 3Bízzad az Úrra a te dolgaidat; és a te gondolatid véghez mennek. (Zsolt 37,5.1Pét;5,7) 4Mindent teremtett az Úr az ő maga czéljára; az istentelent is a büntetésnek napjára. (Jób 21,30; Róm 2,6-11) 5Útálatos az Úrnak minden, a ki elméjében felfuvalkodott, kezemet adom rá, hogy nem marad büntetetlen. (Péld 6,16.17) 6Könyörületességgel és igazsággal töröltetik el a bűn; és az Úrnak félelme által távozhatunk el a gonosztól. (Dán 4,24) 7Mikor jóakarattal van az Úr valakinek útaihoz, még annak ellenségeit is jóakaróivá teszi. 8Jobb a kevés igazsággal, mint a gazdag jövedelem hamissággal. (Péld 15,16.1Tim;6,6) 9Az embernek elméje gondolja meg az ő útát; de az Úr igazgatja annak járását. (Péld,16 1. Péld 19,21.) 10Jósige van a király ajkain; az ítéletben ne szóljon hamisságot az ő szája. (Péld,16 12. Péld 31,9.) 11Az Úré az igaz mérték és mérőserpenyő, az ő műve minden mérőkő. (5Móz 25,13) 12Útálatos legyen a királyoknál istentelenséget cselekedni; mert igazsággal erősíttetik meg a királyiszék. 13Kedvesek a királyoknak az igaz beszédek; és az igazmondót szereti a király. (Péld,16 10.;Zsolt 101,6) 14A királynak felgerjedt haragja olyan, mint a halál követe; de a bölcs férfiú leszállítja azt. (5Móz 8,12-14) 15A királynak vidám orczájában élet van; jóakaratja olyan, mint a tavaszi eső fellege. (Péld 19,12) 16Szerzeni bölcseséget, oh menynyivel jobb az aranynál; és szerzeni eszességet, kivánatosb az ezüstnél! (Péld 3,13-15; Zsolt 119,72) 17Az igazak országútja eltávozás a gonosztól; megtartja magát az, a ki megőrzi az ő útát. (Ésa 65,5.6) 18A megromlás előtt kevélység jár, és az eset előtt felfuvalkodottság. 19Jobb alázatos lélekkel lenni a szelídekkel, mint zsákmányon osztozni a kevélyekkel. (Ésa 57,15) 20A ki figyelmez az igére, jót nyer; és a ki bízik az Úrban, oh mely boldog az! (Jer 17,7.8) 21A ki elméjében bölcs, hívatik értelmesnek; a beszédnek pedig édessége neveli a tudományt. 22Életnek kútfeje az értelem annak, a ki bírja azt; de a bolondok fenyítéke bolondságuk. (Péld 13,14) 23A bölcsnek elméje értelmesen igazgatja az ő száját, és az ő ajkain öregbíti a tudományt. 24Lépesméz a gyönyörűséges beszédek; édesek a léleknek, és meggyógyítói a tetemeknek. 25Van oly út, mely igaz az ember szeme előtt, de vége a halálnak úta. (Péld 14,12) 26A munkálkodó lelke magának munkálkodik; mert az ő szája kényszeríti őt. 27A haszontalan ember gonoszt ás ki, és az ő ajkain mintegy égő tűz van; (Péld 12,17; Jak 3,6) 28A gonosz ember versengést szerez, és a susárló elválasztja a jó barátokat. (Péld 25,24) 29Az erőszakos ember elhiteti az ő felebarátját, és nem jó úton viszi őt. 30A ki behúnyja szemeit, azért teszi, hogy álnokságot gondoljon; a ki összeszorítja ajkait, már véghez vitte a gonoszságot. (Péld 6,8) 31Igen szép ékes korona a vénség, az igazságnak útában találtatik. (Zsolt 104,18) 32Jobb a hosszútűrő az erősnél; és a ki uralkodik a maga indulatján, annál, a ki várost vesz meg. (Péld 15,18) 33Az ember kebelében vetnek sorsot; de az Úrtól van annak minden ítélete.

KNB SZIT STL BD RUF KG

Előző fejezet Következő fejezet