Keresés a Bibliában

14 1A bölcs asszony építi a maga házát; a bolond pedig önkezével rontja el azt. (Péld 31,10-31) 2A ki igazán jár, féli az Urat; a ki pedig elfordult az ő útaiban, megútálja őt. (Jób 12,4) 3A bolondnak szájában van kevélységnek pálczája; a bölcseknek pedig beszéde megtartja őket. (Péld 22,3) 4Mikor nincsenek ökrök: tiszta a jászol; a gabonának bősége pedig az ökörnek erejétől van. (Péld 20,16) 5A hűséges tanú nem hazud; a hamis tanú pedig hazugságot bocsát szájából. (Péld 22,16.2Móz;23,1) 6A csúfoló keresi a bölcseséget, és nincs; a tudomány pedig az eszesnek könnyű. (Péld 19,13) 7Menj el a bolond férfiú elől; és nem ismerted meg a tudománynak beszédét. (Péld 9,7;23,9) 8Az eszesnek bölcsesége az ő útának megértése; a bolondoknak pedig bolondsága csalás. 9A bolondokat megcsúfolja a bűnért való áldozat; az igazak között pedig jóakarat van. 10A szív tudja az ő lelke keserűségét; és az ő örömében az idegen nem részes. 11Az istenteleneknek háza elvész; de az igazaknak sátora megvirágzik. (Préd 1,8) 12Van olyan út, mely helyesnek látszik az ember előtt, és vége a halálra menő út. (Péld 16,25) 13Nevetés közben is fáj a szív; és végre az öröm fordul szomorúságra. (Luk 6,25) 14Az ő útaiból elégszik meg az elfordult elméjű; önmagából pedig a jó férfiú. (Péld 1,31.32) 15Az együgyű hisz minden dolognak; az eszes pedig a maga járására vigyáz. 16A bölcs félvén, eltávozik a gonosztól; a bolond pedig dühöngő és elbizakodott. (Zsolt 17,4;119,120) 17A hirtelen haragú bolondságot cselekszik, és a cselszövő férfi gyűlölséges lesz. 18Bírják az esztelenek a bolondságot örökség szerint; az eszesek pedig fonják a tudománynak koszorúját. (Péld,14 24.) 19Meghajtják magokat a gonoszok a jók előtt, és a hamisak az igaznak kapujánál. (Zsolt 18,45; Jób 20,10) 20Még az ő felebarátjánál is útálatos a szegény; a gazdagnak pedig sok a barátja. (Péld 19,7) 21A ki megútálja az ő felebarátját, vétkezik; a ki pedig a szegényekkel kegyelmességet cselekszik, boldog az! (Jób 31,16-20;Máté 25,34-40) 22Nemde tévelyegnek, a kik gonoszt szereznek? kegyelmesség pedig és igazság a jó szerzőknek. (Luk 6,38) 23Minden munkából nyereség lesz; de az ajkaknak beszédéből csak szűkölködés. 24A bölcseknek ékességök az ő gazdagságuk; a tudatlanok bolondsága pedig csak bolondság. (Péld 19,1) 25Lelkeket szabadít meg az igaz bizonyság; hazugságokat szól pedig az álnok. (Péld 29,3) 26Az Úrnak félelmében erős a bizodalom, és az ő fiainak lesz menedéke. (Péld 18,10) 27Az Úrnak félelme az életnek kútfeje, a halál tőrének eltávoztatására. (Péld 13,14) 28A nép sokasága a király dicsősége; a nép elfogyása pedig az uralkodó romlása. (Péld 26,27; Préd 10,8) 29A haragra késedelmes bővelkedik értelemmel; a ki pedig elméjében hirtelenkedő, bolondságot szerez az. 30A szelíd szív a testnek élete; az irígység pedig a csontoknak rothadása. (Péld 11,11) 31A ki elnyomja a szegényt, gyalázattal illeti annak teremtőjét; az pedig tiszteli, a ki könyörül a szűkölködőn. (Péld 17,5;Máté 10,40;25,40; Zsid 6,10) 32Az ő nyavalyájába ejti magát az istentelen; az igaznak pedig halála idején is reménysége van. (Zsolt 5,7;34,20) 33Az eszesnek elméjében nyugszik a bölcseség; a mi pedig a tudatlanokban van, magát hamar megismerheti. (Péld 13,16;29,11) 34Az igazság felmagasztalja a nemzetet; a bűn pedig gyalázatára van a népeknek. 35A királynak jóakaratja van az eszes szolgához; haragja pedig a megszégyenítőhöz.

KNB SZIT STL BD RUF KG

Előző fejezet Következő fejezet