Keresés a Bibliában

1 1Salamonnak, Dávid fiának, Izráel királyának példabeszédei, (Préd 1,1) 2Bölcseség és erkölcsnek tanulására, értelmes beszédek megértésére; (1Kir 12,13.16.19) 3Okos fenyítéknek, igazságnak és ítéletnek és becsületességnek megnyerésére; (Péld 13,16) 4Együgyűeknek eszesség, gyermeknek tudomány és meggondolás adására. (Péld 5,21; Jer 16,17) 5Hallja a bölcs és öregbítse az ő tanulságát, és az értelmes szerezzen érett tanácsokat. (Péld 13,14) 6Példabeszédnek és példázatnak, bölcsek beszédeinek és találós meséinek megértésére. (Péld,1 10.) 7Az Úrnak félelme feje a bölcseségnek; a bölcseséget és erkölcsi tanítást a bolondok megútálják. (Jób 28,28; Zsolt 111,10) 8Hallgasd, fiam, a te atyádnak erkölcsi tanítását, és a te anyádnak oktatását el ne hagyd. (Péld 6,20;15,5) 9Mert kedves ékesség lesz a te fejednek, és aranyláncz a te nyakadra. (Ésa 1,11.15; Ámós 5,21-24) 10Fiam, ha a bűnösök el akarnak csábítani téged: ne fogadd beszédöket. (Péld 23,17) 11Ha azt mondják: jere mi velünk, leselkedjünk vér után, rejtezzünk el az ártatlan ellen ok nélkül; (Mik 7,2.3) 12Nyeljük el azokat, mint a sír elevenen, és egészen, mint a kik mélységbe szállottak; (Jób 26,6;Jer 17,9.10) 13Minden drága marhát nyerünk, megtöltjük a mi házainkat zsákmánnyal; 14Sorsodat vesd közénk; egy erszényünk legyen mindnyájunknak: (Péld,1 15. 17. 22.) 15Fiam, ne járj egy úton ezekkel, tartóztasd meg lábaidat ösvényüktől; (Zsolt 1,1;4,5) 16Mert lábaik a gonoszra futnak, és sietnek a vérnek ontására. (Ésa 59,7; Róm 3,15) 17Mert hiába vetik ki a hálót minden szárnyas állat szemei előtt: (Zsolt 37,16) 18Ezek mégis vérök árán is ólálkodnak, lelkök árán is leselkednek; (Péld 17,1) 19Ilyen az útja minden kapzsi embernek: gazdájának életét veszi el. (Zsolt 5,5-7) 20A bölcseség künn szerül-szerte kiált; az utczákon zengedezteti az ő szavát. (Péld 8,1-3) 21Lármás utczafőkön kiált a kapuk bemenetelin, a városban szólja az ő beszédit. (Péld 10,1.23;Péld 19,26) 22Míglen szeretitek, oh ti együgyűek az együgyűséget, és gyönyörködnek a csúfolók csúfolásban, és gyűlölik a balgatagok a tudományt?! 23Térjetek az én dorgálásomhoz; ímé közlöm veletek az én lelkemet, tudtotokra adom az én beszédimet néktek. (Péld 11,14) 24Mivelhogy hívtalak titeket, és vonakodtatok, kiterjesztém az én kezemet, és senki eszébe nem vette; (Ésa 65,12;66,4) 25És elhagytátok minden én tanácsomat, és az én feddésemmel nem gondoltatok: 26Én is a ti nyomorúságtokon nevetek, megcsúfollak, mikor eljő az, a mitől féltek. (Péld 2,21.22;14,11) 27Mikor eljő, mint a vihar, az, a mitől féltek, és a ti nyomorúságtok, mint a forgószél elközelget: mikor eljő ti reátok a nyomorgatás és a szorongatás. (Péld 10,24) 28Akkor segítségül hívnak engem, de nem hallgatom meg: keresnek engem, de meg nem találnak. (Jób 27,8.9;36,12; Ésa 1,15;59,2) 29Azért hogy gyűlölték a bölcseséget, és az Úrnak félelmét nem választották. 30Nem engedtek az én tanácsomnak; megvetették minden én feddésemet. (Zsolt 145,18.19) 31Esznek azért az ő útjoknak gyümölcséből, és az ő tanácsokból megelégednek. (Péld,1 32. Róm. 2,6-9.) 32Mert az együgyűeknek pártossága megöli őket, és a balgatagoknak szerencséje elveszti őket. 33A ki pedig hallgat engem, lakozik bátorságosan, és csendes lesz a gonosznak félelmétől. (Ésa 1,19)

KNB SZIT STL BD RUF KG

Következő fejezet