Keresés a Bibliában

22Ne mondd: bosszút állok rajta! Várjad az Urat, és megszabadít téged! (Máté 5,39; Róm 12,17.19)

KNB SZIT STL BD RUF KG


21Hallottátok, hogy megmondatott a régieknek: Ne ölj, mert a ki öl, méltó az ítéletre. (2Móz 20,13;21,12.3Móz;24,17.5Móz;17,8) 39Én pedig azt mondom néktek: Ne álljatok ellene a gonosznak, hanem a ki arczul üt téged jobb felől, fordítsd felé a másik orczádat is. (Ján 18,22.23.3Móz;19,18)

KNB SZIT STL BD RUF KG


29A ki egyik arczodat megüti, fordítsd néki a másikat is; és attól, a ki felső ruhádat elveszi, ne vond meg alsó ruhádat se. (Mát 5,39)

KNB SZIT STL BD RUF KG


12 1Kérlek azért titeket atyámfiai az Istennek irgalmasságára, hogy szánjátok oda a ti testeiteket élő, szent és Istennek kedves áldozatul, mint a ti okos tiszteleteteket. (Róm 6,13) 19Magatokért bosszút ne álljatok szerelmeseim, hanem adjatok helyet ama haragnak; mert meg van írva: Enyém a bosszúállás, én megfizetek, ezt mondja az Úr. (3Móz 19,18; Mát 5,39;5Móz 32,35) 5 1Megigazulván azért hit által, békességünk van Istennel, a mi Urunk Jézus Krisztus által, (Róm 11,13) 15De a kegyelmi ajándék nem úgy van, mint a bűneset; mert ha amaz egynek esete miatt sokan haltak meg, az Isten kegyelme és a kegyelemből való ajándék, mely az egy ember Jézus Krisztusé, sokkal inkább elhatott sokakra. (2Kor 1,11; Eféz 6,18.19) 9Micsoda tehát? Különbek vagyunk-é? Semmiképen nem. Mert az elébb megmutattuk nyilván, hogy zsidók és görögök mindnyájan bűn alatt vannak; (Gal 3,22)

KNB SZIT STL BD RUF KG