Keresés a Bibliában

15 1Az engedelmes felelet elfordítja a harag felgerjedését; a megbántó beszéd pedig támaszt haragot. (1Kir 12,13.16.19) 9Utálat az Úrnál az istentelennek úta; azt pedig, a ki követi az igazságot, szereti. 2Szádnak beszédei által estél tőrbe, megfogattattál a te szádnak beszédivel. (Zsolt 34,10) 11Így jő el, mint az útonjáró, a te szegénységed, és a te szűkölködésed, mint a paizsos férfiú! (Péld 24,34) 22A gonoszok pedig a földről kivágattatnak, és a hitetlenül cselekedők kiszaggattatnak abból. (Jób 18,17-21)

KNB SZIT STL BD RUF KG


48 1Halljátok ezt Jákób háza, a kik Izráel nevéről neveztettek, és Júda forrásából származának, a kik az Úr nevére esküsznek, és Izráel Istenét emlegetik; de nem híven és nem igazán. (Zsolt 78,34.36; Jer 5,2; Zsolt 68,27)

KNB SZIT STL BD RUF KG