Keresés a Bibliában

11 1És lakozának a nép fejedelmei Jeruzsálemben, a többi nép pedig sorsot vete, hogy minden tíz emberből vinnének egyet Jeruzsálembe, a szent városba lakóul, a többi kilencz pedig marad a maga városában. (Neh,11 18. Ésa. 48,2. 52,1. Máté 4,5.) 2És áldá a nép mindazon férfiakat, a kik önkéntesen vállalkozának arra, hogy Jeruzsálemben lakoznak. 3Ezek pedig a tartomány fejei, a kik Jeruzsálemben megtelepedének; de Júda városaiban lakozék kiki az ő örökségében, városaikban: az Izráel, a papok, a Léviták, a Léviták szolgái és Salamon szolgáinak fiai. (Neh 7,73; Ezsdr 2,1.70.1Krón;9,2-34) 4Jeruzsálemben azért megtelepedének a Júda fiai közül és Benjámin fiai közül: Júda fiai közül: Athája, Uzzija fia, ki Zakariás fia, ki Amaria fia, ki Sefátia fia, ki Mahalalél fia vala, a Pérecz fiai közül, (1Móz 38,15-29) 5És Maaszéja, Báruk fia, ki Kolhóze fia, ki Hazája fia, ki Adája fia, ki Jójárib fia, ki Zakariás fia, ki Hasilóni fia vala. (Neh 3,15.4Móz;26,26) 6Pérecz fiai összesen, a kik Jeruzsálemben laknak vala, négyszázhatvannyolcz erős férfi; 7Benjámin fiai pedig ezek: Szallu, Mesullám fia, ki Jóed fia, ki Pedája fia, ki Kólája fia, ki Maaszéja fia, ki Ithiel fia, ki Ézsaiás fia vala, 8És ő utána Gabbai, Szallai, kilenczszázhuszonnyolczan; 9És Jóel, a Zikri fia előljárójok volt ezeknek, Júda pedig, a Hasszenua fia, a város másodrendű előljárója. 10A papok közül: Jedája, Jójárib fia, Jákhin, (1Krón 9,10;24,7.17) 11Serája pedig, a Hilkiás fia, ki Mesullám fia, ki Sádók fia, ki Merájóth fia, ki Akhitúb fia volt, az Isten házának fejedelme vala, (2Sám 8,17; Nehem 10,2;12,1.12.2Kir;25,18; Ezsdr 7,1.1Krón;7,12) 12És atyjokfiai, a kik a ház munkáját teljesítik vala, nyolczszázhuszonketten; és Adája, a Jeróhám fia, ki Pelália fia, ki Amsi fia, ki Zakariás fia, ki Pashur fia, ki Malkija fia vala, (Neh 12,6) 13És az ő atyjafiai, a családfők kétszáznegyvenketten, és Amasszai, Azarél fia, ki Ahzai fia, ki Mesillémóth fia, ki Immér fia vala, (1Krón 9,12) 14És az ő atyjokfiai, vitéz férfiak, százhuszonnyolczan, előljárójok volt pedig Zabdiel, a Haggedólim fia. 15A Léviták közül pedig: Semája, Hassub fia, ki Azrikám fia, ki Hasábia fia, ki Bunni fia vala. (1Krón 9,14) 16És Sabbethai és Józabád, az Isten házának külső munkája felett felügyelők valának a Léviták fejei közül, (Neh 10,33) 17És Mattánia, - a Mika fia, ki Zabdi fia, ki Asáf fia vala, - a ki vezetője volt a hálaadó éneklésnek, s elkezdé azt az imádság után, és Bakbukia, a ki másodrendű vala atyjafiai között, és Abda, Sammua fia, ki Gálál fia, ki Jeduthun fia vala; (1Krón 16,5.8) 18A Léviták összesen a szent városban: kétszáznyolczvannégyen. (1Krón 9,14-16) 19A kapunállók pedig: Akkub, Talmón és atyjokfiai, a kapukat őrizők százhetvenketten. (Neh 12,25.1Krón;9,17.22; Ezsdr 2,41) 20A többi Izráeliták pedig, a papok, a Léviták lakozának Júdának minden városaiban, kiki az ő örökségében. (Neh 7,73; Ezsdr 3,1;6,16) 21A Léviták szolgái pedig lakozának az Ófelben, és Siha és Gipsa valának előljáróik a Léviták szolgáinak. (Neh 3,26;7,46; Ezsdr 2,43) 22A Léviták előljárója vala Jeruzsálemben, az Isten háza szolgálatjánál, Uzzi, a Báni fia, - ki Hasábia fia, ki Mattánia fia, ki Mika fia volt, - Asáf fiai, az énekesek közül; 23Mert ők, a Léviták, a király parancsolata szerint, az énekesek pedig kötés szerint végezék naponként való teendőjüket; (Ezsdr 7,12) 24Petáhja pedig, a Mesézabel fia, Júda fiának, Zerahnak fiai közül, a király oldala mellett vala a nép minden dolgában. 25A falukban, ezek határaiban pedig Júda fiai közül lakozának Kirjáth-Arbában és mezővárosaiban, Dibonban és mezővárosaiban, Jekabseélben és faluiban. (Józs 15,21-26.1Móz;23,2) 26Jésuában, Móladában és Beth-Péletben. (Józs 15,26) 27Hasár-Suálban, Beér-Sebában és mezővárosaiban, (Józs 15,28.31) 28Siklágban, Mekónában és mezővárosaiban, (Józs 15,31) 29En-Rimmonban, Sorában, Jarmuthban, (Józs 15,32.33;19,7.1Krón;4,32) 30Zánoáhban, Adullámban és faluiban, Lákisban és határaiban, Azékában és mezővárosaiban, - ekként laknak vala Beér-Sebától mind a Hinnóm völgyéig. (Józs 15,34) 31Benjámin fiai pedig laknak vala Gebától fogva Mikmásban, Ajában, Béthelben és mezővárosaiban. (Neh 12,29; Ezsdr 2,20-35.2Kir;23,8; Zak 14,10.1Sám;13,2; Józs 7,2;8,1;18,21-28; Ésa 10,28-32) 32Anatótban, Nóbban, Anániában, 33Hásórban, Rámában, Gittajimban, (2Sám 4,3) 34Hádidban, Sebóimban, Neballátban, (Neh 7,37.1Sám;13,18) 35Lódban, Onóban, s a mesteremberek völgyében. (Ezsdr 2,23.1Krón;4,14) 36A Léviták közül pedig némely júdai osztályok Benjáminhoz csatlakozának.

KNB SZIT STL BD RUF KG

Előző fejezet Következő fejezet