Keresés a Bibliában

7 1Ne ítéljetek, hogy ne ítéltessetek. (Róm 2,1.1Kor;4,5) 2Mert a milyen ítélettel ítéltek, olyannal ítéltettek, és a milyen mértékkel mértek, olyannal mérnek néktek. (Márk 4,24) 3Miért nézed pedig a szálkát, a mely a te atyádfia szemében van, a gerendát pedig, a mely a te szemedben van, nem veszed észre? (Malak 4,5; Mát 17,10-13) 4Avagy mi módon mondhatod a te atyádfiának: Hadd vessem ki a szálkát a te szemedből; holott ímé, a te szemedben gerenda van? 5Képmutató, vesd ki előbb a gerendát a te szemedből, és akkor gondolj arra, hogy kivessed a szálkát a te atyádfiának szeméből! 6Ne adjátok azt, a mi szent, az ebeknek, se gyöngyeiteket ne hányjátok a disznók elé, hogy meg ne tapossák azokat lábaikkal, és néktek fordulván, meg ne szaggassanak titeket. (Mát 10,11) 7Kérjetek és adatik néktek; keressetek és találtok; zörgessetek és megnyittatik néktek. (Márk 11,24; Luk 11,5-13; Jer 29,13.14) 8Mert a ki kér, mind kap; és a ki keres, talál; és a zörgetőnek megnyittatik. (Mát 9,14.15) 9Avagy ki az az ember közületek, a ki, ha az ő fia kenyeret kér tőle, követ ád néki? (Luk 11,11-13) 10És ha halat kér, vajjon kígyót ád-e néki? (Luk 10,12-15;Jón 3,6) 11Ha azért ti gonosz létetekre tudtok a ti fiaitoknak jó ajándékokat adni, mennyivel inkább ád a ti mennyei Atyátok jókat azoknak, a kik kérnek tőle?! (Jak 1,17) 12A mit akartok azért, hogy az emberek ti veletek cselekedjenek, mindazt ti is úgy cselekedjétek azokkal; mert ez a törvény és a próféták. (Mát 22,39.40; Róm 13,8-10) 13Menjetek be a szoros kapun. Mert tágas az a kapu és széles az az út, a mely a veszedelemre visz, és sokan vannak, a kik azon járnak. (Luk 13,24) 14Mert szoros az a kapu és keskeny az az út, a mely az életre visz, és kevesen vannak, a kik megtalálják azt. (Mát 19,24; Csel 14,22) 15Őrizkedjetek pedig a hamis prófétáktól, a kik juhoknak ruhájában jőnek hozzátok, de belől ragadozó farkasok. (Mát 24,4.5.24;Csel 20,29) 16Gyümölcseikről ismeritek meg őket. Vajjon a tövisről szednek-é szőlőt, vagy a bojtorjánról fügét? (Gal 5,19-22; Jak 3,12) 17Ekképen minden jó fa jó gyümölcsöt terem; a romlott fa pedig rossz gyümölcsöt terem. (Mát 12,33) 18Nem teremhet jó fa rossz gyümölcsöt; romlott fa sem teremhet jó gyümölcsöt. (Mát 7,23; Jel 20,10.15) 19Minden fa, a mely nem terem jó gyümölcsöt, kivágattatik és tűzre vettetik. (Mát 3,10; Ján 15,2.6) 20Azért az ő gyümölcseikről ismeritek meg őket. (5Móz 23,26) 21Nem minden, a ki ezt mondja nékem: Uram! Uram! megyen be a mennyek országába; hanem a ki cselekszi az én mennyei Atyám akaratát. (Róm 2,13; Jak 1,22.25;2,14) 22Sokan mondják majd nékem ama napon: Uram! Uram! nem a te nevedben prófétáltunk-é, és nem a te nevedben űztünk-é ördögöket, és nem cselekedtünk-é sok hatalmas dolgot a te nevedben? (Luk 13,25-27.1Kor;13,1.2) 23És akkor vallást teszek majd nékik: Sohasem ismertelek titeket; távozzatok tőlem, ti gonosztevők. (Mát 25,41.2Tim;2,19) 24Valaki azért hallja én tőlem e beszédeket, és megcselekszi azokat, hasonlítom azt a bölcs emberhez, a ki a kősziklára építette az ő házát: (Luk 6,47-49) 25És ömlött az eső, és eljött az árvíz, és fújtak a szelek, és beleütköztek abba a házba; de nem dőlt össze: mert a kősziklára építtetett. (Márk 14,1.2; Luk 22,1-2; Ján 11,55-57;Mát 20,18) 26És valaki hallja én tőlem e beszédeket, és nem cselekszi meg azokat, hasonlatos lesz a bolond emberhez, a ki a fövényre építette házát: (Hós 6,6; Mát 9,13) 27És ömlött az eső, és eljött az árvíz, és fújtak a szelek, és beleütköztek abba a házba; és összeomlott: és nagy lett annak romlása. (Ezék 13,10.11) 28És lőn, mikor elvégezte Jézus e beszédeket, álmélkodik vala a sokaság az ő tanításán: (Márk 1,22; Luk 4,32) 29Mert úgy tanítja vala őket, mint a kinek hatalma van, és nem úgy, mint az írástudók. (Ján 7,46)

KNB SZIT STL BD RUF KG

Előző fejezet Következő fejezet