Keresés a Bibliában

4 1Akkor Jézus viteték a Lélektől a pusztába, hogy megkisértessék az ördögtől. (Zsid 4,15) 2És mikor negyven nap és negyven éjjel bőjtölt vala, végre megéhezék. (2Móz 34,28.1Kir;19,8) 3És hozzámenvén a kisértő, monda néki: Ha Isten fia vagy, mondd, hogy e kövek változzanak kenyerekké. (1Móz 3,17) 4Ő pedig felelvén, monda: Meg van írva: Nemcsak kenyérrel él az ember, hanem minden ígével, a mely Istennek szájából származik. (5Móz 8,3) 5Ekkor vivé őt az ördög a szent városba, és odahelyezé a templom tetejére. (Mát 27,53) 6És monda néki: Ha Isten fia vagy, vesd alá magadat; mert meg van írva: Az ő angyalainak parancsol felőled, és kézen hordoznak téged, hogy meg ne üsd lábadat a kőbe. (Zsolt 91,11.12) 7Monda néki Jézus: Viszont meg van írva: Ne kisértsd az Urat, a te Istenedet. (5Móz 6,16) 8Ismét vivé őt az ördög egy igen magas hegyre, és megmutatá néki a világ minden országát és azok dicsőségét, (Mát 14,31;16,8) 9És monda néki: Mindezeket néked adom, ha leborulva imádsz engem. (Ján 5,3) 10Ekkor monda néki Jézus: Eredj el Sátán, mert meg van írva: Az Urat, a te Istenedet imádd, és csak néki szolgálj. (5Móz 6,13) 11Ekkor elhagyá őt az ördög. És ímé angyalok jövének hozzá és szolgálnak vala néki. (Ján 1,51; Zsid 1,6.14) 12Mikor pedig meghallotta Jézus, hogy János börtönbe vettetett, visszatére Galileába; (Mát 14,3; Márk 1,14) 13És odahagyva Názáretet, elméne és lakozék a tengerparti Kapernaumban, a Zebulon és Naftali határain; (1Sám 21,5-7;3Móz 24,5-9) 14Hogy beteljesedjék, a mit Ésaiás próféta mondott, így szólván: (4Móz 28,9) 15Zebulonnak földje és Naftalinak földje, a tenger felé, a Jordánon túl, a pogányok Galileája, 16A nép, a mely sötétségben ül vala, láta nagy világosságot, és a kik a halálnak földében és árnyékában ülnek vala, azoknak világosság támada. (Ésa 9,1.2) 17Ettől fogva kezde Jézus prédikálni, és ezt mondani: Térjetek meg, mert elközelgetett a mennyeknek országa. (Mát 3,2; Márk 1,15) 18Mikor pedig a galileai tenger mellett jár vala Jézus, láta két testvért, Simont, a kit Péternek neveznek, és Andrást az ő testvérét, a mint a tengerbe hálót vetnek vala; mert halászok valának. (Márk 1,16-18) 19És monda nékik: Kövessetek engem, és azt mívelem, hogy embereket halásszatok. (Mát 13,47; Ezék 47,10) 20Azok pedig azonnal otthagyván a hálókat, követék őt. (Mát 19,27) 21És onnan tovább menve, láta más két testvért, Jakabot a Zebedeus fiát, és Jánost amannak testvérét, a mint a hajóban atyjukkal Zebedeussal a hálóikat kötözgetik vala; és hívá őket. (Luk 14,5) 22Azok pedig azonnal otthagyván a hajót és atyjukat, követék őt. 23És bejárá Jézus az egész Galileát, tanítva azok zsinagógáiban, és hirdetve az Isten országának evangyéliomát, és gyógyítva a nép között minden betegséget és minden erőtlenséget. (Márk 1,39; Luk 4,15.44; Csel 10,38) 24És elterjede az ő híre egész Siriában: és hozzávivék mindazokat, a kik rosszul valának, a különféle betegségekben és kínokban sínlődőket, ördöngösöket, holdkórosokat és gutaütötteket; és meggyógyítja vala őket. (Márk 6,55) 25És nagy sokaság követé őt Galileából és a Tízvárosból és Jeruzsálemből és Júdeából és a Jordánon túlról. (Márk 3,7-8; Luk 6,17-19)

KNB SZIT STL BD RUF KG

Előző fejezet Következő fejezet