Keresés a Bibliában

27 1Mikor pedig reggel lőn, tanácsot tartának mind a főpapok és a nép vénei Jézus ellen, hogy őt megöljék. (Márk 15,1; Luk 22,66; Ján 18,28) 2És megkötözvén őt, elvivék, és átadák őt Ponczius Pilátusnak a helytartónak. (Luk 23,1; Ján 18,31.32) 3Akkor látván Júdás, a ki őt elárulá, hogy elítélték őt, megbánta dolgát, és visszavivé a harmincz ezüst pénzt a főpapoknak és a véneknek, (Mát 26,16) 4Mondván: Vétkeztem, hogy elárultam az ártatlan vért. Azok pedig mondának: Mi közünk hozzá? Te lássad. (Mát 27,33-44; Luk 23,32-43; Ján 19,17-27) 5Ő pedig eldobván az ezüst pénzeket a templomban, eltávozék; és elmenvén felakasztá magát. (Csel 1,18.2Sám;17,23) 6A főpapok pedig felszedvén az ezüst pénzeket, mondának: Nem szabad ezeket a templom kincsei közé tennünk, mert vérnek ára. (Márk 12,41) 7Tanácsot ülvén pedig, megvásárlák azon a fazekasnak mezejét idegenek számára való temetőnek. 8Ezért hívják ezt a mezőt vérmezejének mind e mai napig. (Csel 1,19) 9Ekkor teljesedék be a Jeremiás próféta mondása, a ki így szólott: És vevék a harmincz ezüst pénzt, a megbecsültnek árát, a kit Izráel fiai részéről megbecsültek, (Zak 11,12.13; Jer 32,6-9) 10És adák azt a fazekas mezejéért, a mint az Úr rendelte volt nékem. (Ján 11,33) 11Jézus pedig ott álla a helytartó előtt; és kérdezé őt a helytartó, mondván: Te vagy-é a zsidók királya? Jézus pedig monda néki: Te mondod. (Márk 15,2-5; Luk 23,2.3; Ján 18,29-38) 12És mikor vádolák őt a főpapok és a vének, semmit sem felele. (Mát 26,63; Ésa 53,7) 13Akkor monda néki Pilátus: Nem hallod-é, mily sok bizonyságot tesznek ellened? (Mát 4,25) 14És nem felele néki egyetlen szóra sem, úgy hogy a helytartó igen elcsodálkozék. (Ján 19,9) 15Ünnepenként pedig egy foglyot szokott szabadon bocsátani a helytartó a sokaság kedvéért, a kit akarának. (Márk 15,6-15; Luk 23,13-25; Ján 18,39;19,1) 16Vala pedig akkor egy nevezetes foglyuk, a kit Barabbásnak hívtak. (Luk 4,41) 17Mikor azért egybegyülekezének, monda nékik Pilátus: Melyiket akarjátok hogy elbocsássam néktek: Barabbást-é, vagy Jézust, a kit Krisztusnak hívnak? (Mát 10,11; Luk 10,7) 18Mert jól tudja vala, hogy irigységből adák őt kézbe. (Ján 11,47.48) 19A mint pedig ő az ítélőszékben ül vala, külde ő hozzá a felesége, ezt üzenvén: Ne avatkozzál amaz igaz ember dolgába; mert sokat szenvedtem ma álmomban ő miatta. (Mát 27,50; Luk 23,46; Ján 19,30) 20A főpapok és vének pedig reá beszélék a sokaságot, hogy Barabbást kérjék ki, Jézust pedig veszítsék el. (Jak 5,14-15) 21Felelvén pedig a helytartó, monda nékik: A kettő közül melyiket akarjátok, hogy elbocsássam néktek? Azok pedig mondának: Barabbást. (Mát 14,1-12; Luk 3,19.20;9,7-9) 22Monda nékik Pilátus: Mit cselekedjem hát Jézussal, a kit Krisztusnak hívnak? Mindnyájan mondának: Feszíttessék meg! (Luk 9,54) 23A helytartó pedig monda: Mert mi rosszat cselekedett? Azok pedig még inkább kiáltoznak vala, mondván: Feszíttessék meg! 24Pilátus pedig látván, hogy semmi sem használ, hanem még nagyobb háborúság támad, vizet vévén, megmosá kezeit a sokaság előtt, mondván: Ártatlan vagyok ez igaz embernek vérétől; ti lássátok! (5Móz 21,6) 25És felelvén az egész nép, monda: Az ő vére mi rajtunk és a mi magzatainkon. (Csel 5,28) 26Akkor elbocsátá nékik Barabbást; Jézust pedig megostoroztatván, kezökbe adá, hogy megfeszíttessék. 27Akkor a helytartó vitézei elvivék Jézust az őrházba, és oda gyűjték hozzá az egész csapatot. (Mát 9,34;12,24-32; Luk 11,15-22) 28És levetkeztetvén őt, bíbor palástot adának reá. 29És tövisből fonott koronát tőnek a fejére, és nádszálat a jobb kezébe; és térdet hajtva előtte, csúfolják vala őt, mondván: Üdvöz légy zsidóknak királya! 30És mikor megköpdösék őt, elvevék a nádszálat, és a fejéhez verdesik vala. (Ésa 50,6) 31És miután megcsúfolták, levevék róla a palástot és az ő maga ruháiba öltözteték; és elvivék, hogy megfeszítsék őt. 32Kifelé menve pedig találkozának egy czirénei emberrel, a kit Simonnak hívnak vala; ezt kényszeríték, hogy vigye az ő keresztjét. (Márk 15,21; Luk 23,26) 33És mikor eljutának arra a helyre, a melyet Golgothának, azaz koponya helyének neveznek, (Márk 15,22-32; Luk 23,32-43; Ján 19,17-27) 34Méreggel megelegyített eczetet adának néki inni; és megízlelvén, nem akara inni. (Zsolt 69,22) 35Minek utána pedig megfeszíték őt, eloszták az ő ruháit, sorsot vetvén; hogy beteljék a próféta mondása: Megosztozának az én ruháimon, és az én köntösömre sorsot vetének. (Zsolt 22,19) 36És leülvén, ott őrzik vala őt. (Mát 14,28) 37És feje fölé illeszték az ő kárhoztatásának okát, oda írván: Ez Jézus, a zsidók királya. (Márk 15,26; Luk 23,38; Ján 19,19) 38Akkor megfeszítének vele együtt két latrot, egyiket jobbkéz felől, és a másikat balkéz felől. (Ésa 53,12) 39Az arramenők pedig szidalmazzák vala őt, fejüket hajtogatván. (Zsolt 22,8) 40És ezt mondván: Te, ki lerontod a templomot és harmadnapra fölépíted, szabadítsd meg magadat; ha Isten Fia vagy, szállj le a keresztről! (Mát 26,61; Ján 2,19) 41Hasonlóképen a főpapok is csúfolódván az írástudókkal és a vénekkel egyetemben, ezt mondják vala: (Mát 13,1.2) 42Másokat megtartott, magát nem tudja megtartani. Ha Izráel királya, szálljon le most a keresztről, és majd hiszünk néki. 43Bízott az Istenben; mentse meg most őt, ha akarja; mert azt mondta: Isten Fia vagyok. (Zsolt 22,9) 44A kiket vele együtt feszítének meg, a latrok is ugyanazt hányják vala szemére. (Mát 13,4-8; Luk 8,4-15) 45Hat órától kezdve pedig sötétség lőn mind az egész földön, kilencz óráig. (Márk 15,33-39; Luk 23,44-48; Ján 19,28-30) 46Kilencz óra körül pedig nagy fenszóval kiálta Jézus, mondván: ELI, ELI! LAMA SABAKTÁNI? azaz: Én Istenem, én Istenem! miért hagyál el engemet? (Zsolt 22,2) 47Némelyek pedig az ott állók közül, a mint ezt hallák, mondának: Illést hívja ez. (Luk 10,19; Csel 28,3-6;Jak 5,14.15) 48És egy közülök azonnal oda futamodván, egy szivacsot vőn, és megtöltvén eczettel és egy nádszálra tűzvén, inni ád vala néki. (Zsolt 69,22) 49A többiek pedig ezt mondják vala: Hagyd el, lássuk eljő-é Illés, hogy megszabadítsa őt? (Csel 14,3; Zsid 2,4) 50Jézus pedig ismét nagy fenszóval kiáltván, kiadá lelkét. (Márk 15,37; Luk 23,46; Ján 19,30) 51És ímé a templom kárpítja fölétől aljáig ketté hasada; és a föld megindula, és a kősziklák megrepedezének; (2Móz 26,31; Zsid 10,19.20) 52És a sírok megnyílának, és sok elhúnyt szentnek teste föltámada. (Ésa 6,9-10) 53És kijövén a sírokból, a Jézus föltámadása után bementek a szent városba, és sokaknak megjelenének. (Csel 26,23) 54A százados pedig és a kik ő vele őrizték vala Jézust, látván a földindulást és a mik történtek vala, igen megrémülének, mondván: Bizony, Istennek Fia vala ez! (Máté 13,19) 55Sok asszony vala pedig ott, a kik távolról szemlélődnek vala, a kik Galileából követték Jézust, szolgálván néki; (Márk 15,40.41; Luk 23,49; Ján 19,25) 56Ezek közt volt Mária Magdaléna, és Mária a Jakab és Józsé anyja, és a Zebedeus fiainak anyja. (Luk 8,2.3) 57Mikor pedig beesteledék, eljöve egy gazdag ember Arimathiából, név szerint József, a ki maga is tanítványa volt Jézusnak; (2Móz 34,25;Márk 15,42-47; Luk 23,50-56; Ján 19,38-42) 58Ez Pilátushoz menvén, kéri vala a Jézus testét. Akkor parancsolá Pilátus, hogy adják át a testet. (Mát 4,39) 59És magához vévén József a testet, begöngyölé azt tiszta gyolcsba, (Mát 10,23-24) 60És elhelyezé azt a maga új sírjába, a melyet a sziklába vágatott: és a sír szájára egy nagy követ hengerítvén, elméne. (Ésa 53,9) 61Ott vala pedig Mária Magdaléna és a másik Mária, a kik a sír átellenében ülnek vala. (Mát 5,15; Luk 8,16;11,33) 62Másnap pedig, a mely péntek után következik, egybegyűlének a főpapok és a farizeusok Pilátushoz, (Mát 10,26; Luk 8,17;12,2) 63Ezt mondván: Uram, emlékezünk, hogy az a hitető még életében azt mondotta volt: Harmadnapra föltámadok. (Mát,27 40. Mát 12,40.) 64Parancsold meg azért, hogy őrizzék a sírt harmadnapig, ne hogy az ő tanítványai odamenvén éjjel, ellopják őt és azt mondják a népnek: Feltámadott a halálból; és az utolsó hitetés gonoszabb legyen az elsőnél. (Mát 7,2) 65Pilátus pedig monda nékik: Van őrségetek; menjetek, őríztessétek, a mint tudjátok. (Mát 13,12;25,29; Luk 8,18;19,26) 66Ők pedig elmenvén, a sírt őrizet alá helyezék, lepecsételvén a követ, az őrséggel. (Dán 6,17)

KNB SZIT STL BD RUF KG

Előző fejezet Következő fejezet