Keresés a Bibliában

2 1A mikor pedig megszületik vala Jézus a júdeai Bethlehemben, Heródes király idejében, ímé napkeletről bölcsek jövének Jeruzsálembe, ezt mondván: (Luk 2,1-7) 2Hol van a zsidók királya, a ki megszületett? Mert láttuk az ő csillagát napkeleten, és azért jövénk, hogy tisztességet tegyünk néki. (4Móz 24,17) 3Heródes király pedig ezt hallván, megháborodék, és vele együtt az egész Jeruzsálem. (Márk 4,22; Luk 8,17;12,2) 4És egybegyűjtve minden főpapot és a nép írástudóit, tudakozódik vala tőlük, hol kell a Krisztusnak megszületnie? (Jak 1,17) 5Azok pedig mondának néki: A júdeai Bethlehemben; mert így írta vala meg a próféta: (Mát 22,39.40; Róm 13,8-10) 6És te Bethlehem, Júdának földje, semmiképen sem vagy legkisebb Júda fejedelmi városai között: mert belőled származik a fejedelem, a ki legeltetni fogja az én népemet, az Izráelt. (Mik 5,2-4; Ján 7,42) 7Ekkor Heródes titkon hivatván a bölcseket, szorgalmatosan megtudakolá tőlük a csillag megjelenésének idejét. (Mát 19,24; Csel 14,22) 8És elküldvén őket Bethlehembe, monda nékik: Elmenvén, szorgalmatosan kérdezősködjetek a gyermek felől, mihelyt pedig megtaláljátok, adjátok tudtomra, hogy én is elmenjek és tisztességet tegyek néki. (Mát 24,4.5.24;Csel 20,29) 9Ők pedig a király beszédét meghallván, elindulának. És ímé a csillag, a melyet napkeleten láttak, előttük megy vala mind addig, a míg odaérvén, megálla a hely fölött, a hol a gyermek vala. (Gal 5,19-22; Jak 3,12) 10És mikor meglátták a csillagot, igen nagy örömmel örvendezének. (Mát 12,33) 11És bemenvén a házba, ott találák a gyermeket anyjával, Máriával; és leborulván, tisztességet tőnek néki; és kincseiket kitárván, ajándékokat adának néki: aranyat, tömjént és mirhát. (Ésa 60,6; Zsolt 72,10.15) 12És mivel álomban meginttettek, hogy Heródeshez vissza ne menjenek, más úton térének vissza hazájokba. (Mát 3,10; Ján 15,2.6) 13Mikor pedig azok visszatérnek vala, ímé megjelenék az Úrnak angyala Józsefnek álomban, és monda: Kelj fel, vedd a gyermeket és annak anyját, és fuss Égyiptomba, és maradj ott, a míg én mondom néked; mert Heródes halálra fogja keresni a gyermeket. (Mik 7,6; Luk 12,51-53) 14Ő pedig fölkelvén, vevé a gyermeket és annak anyját éjjel, és Égyiptomba távozék. (Róm 2,13; Jak 1,22.25;2,14) 15És ott vala egész a Heródes haláláig, hogy beteljesedjék, a mit az Úr mondott a próféta által, a ki így szólt: Égyiptomból hívtam ki az én fiamat. (Hós 11,1) 16Ekkor Heródes látván, hogy a bölcsek megcsúfolták őt, szerfölött felháborodék, és kiküldvén, megölete Bethlehemben és annak egész környékén minden gyermeket, két esztendőstől és azon alól, az idő szerint, a melyet szorgalmasan tudakolt a bölcsektől. (Mát 25,41.2Tim;2,19) 17Ekkor teljesedék be, a mit Jeremiás próféta mondott, a midőn így szólt: (Luk 6,47-49) 18Szó hallatszott Rámában: Sírás-rívás és sok keserves jajgatás. Rákhel siratta az ő fiait és nem akart megvigasztaltatni, mert nincsenek. (Jer 31,15.1Móz;35,19) 19Mikor pedig Heródes meghalt, ímé az Úrnak angyala megjelenék álomban Józsefnek Égyiptomban. (Mát 25,40; Márk 9,41) 20Mondván: Kelj fel, vedd a gyermeket és annak anyját, és eredj az Izráel földére; mert meghaltak, a kik a gyermeket halálra keresik vala. (2Móz 4,19) 21Ő pedig felkelvén, magához vevé a gyermeket és annak anyját, és elméne Izráel földére. (Márk 1,22; Luk 4,32) 22Mikor pedig hallá, hogy Júdeában Arkhelaus uralkodik, Heródesnek, az ő atyjának helyén, nem mert vala oda menni, hanem minthogy álomban meginteték, Galilea vidékeire tére. (Ján 7,46) 23És oda jutván, lakozék Názáret nevű városban, hogy beteljesedjék, a mit a próféták mondottak, hogy názáretinek fog neveztetni. (Mát 26,71; Márk 1,24; Luk 4,34; Ján 18,5-7;Ésa 11,1)

KNB SZIT STL BD RUF KG

Előző fejezet Következő fejezet