Keresés a Bibliában

11 1És lőn, mikor elvégezé Jézus a tizenkét tanítványának adott utasítást, elméne onnan, hogy tanítson és prédikáljon azoknak városaiban. (Zsolt 22,2) 2János pedig, mikor meghallotta a fogságban a Krisztus cselekedeteit, elküldvén kettőt az ő tanítványai közül, (Mát 14,3;Luk 7,18-25) 3Monda néki: Te vagy-é az, a ki eljövendő, vagy mást várjunk? (Malak 3,1) 4És felelvén Jézus, monda nékik: Menjetek el és jelentsétek Jánosnak, a miket hallotok és láttok: (2Kir 4,44) 5A vakok látnak, és a sánták járnak; a poklosok megtisztulnak és a siketek hallanak; a halottak föltámadnak, és a szegényeknek evangyéliom hirdettetik; (Ésa 35,5.6;61,1) 6És boldog, a ki én bennem meg nem botránkozik. (Mát 13,57;26,31) 7Mikor pedig azok elmentek vala, szólni kezde Jézus a sokaságnak Jánosról: Mit látni mentetek ki a pusztába? Nádszálat-é, a mit a szél hajtogat? (Mát 3,1.5) 8Hát mit látni mentetek ki? Puha ruhába öltözött embert-é? Ímé a kik puha ruhákat viselnek, a királyok palotáiban vannak. (Luk 19,10) 9Hát mit látni mentetek ki? Prófétát-é? Bizony, mondom néktek, prófétánál is nagyobbat! (Luk 1,76) 10Mert ő az, a kiről meg van írva: Ímé én elküldöm az én követemet a te orczád előtt, a ki megkészíti előtted a te útadat. (Malak 3,1) 11Bizony mondom néktek: az asszonyoktól szülöttek között nem támadott nagyobb Keresztelő Jánosnál; de a ki legkisebb a mennyeknek országában, nagyobb nálánál. (Mát 13,17) 12A Keresztelő János idejétől fogva pedig mind mostanig erőszakoskodnak a mennyek országáért, és az erőszakoskodók ragadják el azt. (Luk 16,16;13,24) 13Mert a próféták mindnyájan és a törvény Jánosig prófétáltak vala. (5Móz 19,15) 14És, ha be akarjátok venni, Illés ő, a ki eljövendő vala. (Malak 4,5; Mát 17,10-13) 15A kinek van füle a hallásra, hallja. (Mát 8,26) 16De kihez hasonlítsam ezt a nemzetséget? Hasonlatos a gyermekekhez, a kik a piaczon ülnek, és kiáltoznak az ő társaiknak, (Márk 11,24) 17És ezt mondják: Sípoltunk néktek, és nem tánczoltatok; siralmas énekeket énekeltünk néktek, és nem sírtatok. (Mát 28,20) 18Mert eljött János, a ki sem eszik, sem iszik, és azt mondják: Ördög van benne. (Mát 3,4) 19Eljött az embernek Fia, a ki eszik és iszik, és ezt mondják: Ímé a nagy étü és részeges ember, a vámszedők és bűnösök barátja! És igazoltaték a bölcseség az ő fiaitól. (Mát 9,14.15)

KNB SZIT STL BD RUF KG