Keresés a Bibliában

1 1Jézus Krisztusnak, Dávid fiának, Ábrahám fiának nemzetségéről való könyv. (Luk 3,23-38) 2Ábrahám nemzé Izsákot; Izsák nemzé Jákóbot; Jákób nemzé Júdát és testvéreit; (1Móz 21,3.12;25,26;29,35;49,10) 3Júda nemzé Fárest és Zárát Támártól; Fáres nemzé Esromot; Esrom nemzé Arámot; (1Móz 38,29.30;Ruth 4,18-22) 4Arám nemzé Aminádábot; Aminádáb nemzé Naássont; Naásson nemzé Sálmónt; (Mát 19,21; Luk 12,33; Kol 3,1.2) 5Sálmón nemzé Boázt Ráhábtól; Boáz nemzé Obedet Ruthtól; Obed nemzé Isait; (Luk 12,34) 6Isai nemzé Dávid királyt; Dávid király nemzé Salamont az Uriás feleségétől; (Ruth 4,18-22;2Sám 12,24) 7Salamon nemzé Roboámot; Roboám nemzé Abiját; Abija nemzé Asát; (1Krón 3,10-16) 8Asa nemzé Josafátot; Josafát nemzé Jórámot; Jórám nemzé Uzziást; (Luk 16,9.13) 9Uzziás nemzé Jóathámot; Joathám nemzé Ákházt; Ákház nemzé Ezékiást; (2Kir 15,7-38;2Kir 16,20) 10Ezékiás nemzé Manassét; Manassé nemzé Ámont; Ámon nemzé Jósiást; (2Kir 20,21;2Kir 21,18.23.26) 11Jósiás nemzé Jekoniást és testvéreit a babilóni fogságra vitelkor. (1Krón 3,15-17) 12A babilóni fogságravitel után pedig Jekoniás nemzé Saláthielt; Saláthiel nemzé Zorobábelt; (1Krón 3,17;Ezsdr 3,2) 13Zorobábel nemzé Abiudot; Abiud nemzé Eliákimot; Eliákim nemzé Azort; (1Kir 10,1) 14Azor nemzé Sádokot; Sádok nemzé Akimot; Akim nemzé Eliudot; (Luk 10,5.6) 15Eliud nemzé Eleázárt; Eleázár nemzé Matthánt; Matthán nemzé Jákóbot; (Luk 14,16-24) 16Jákób nemzé Józsefet, férjét Máriának, a kitől született Jézus, a ki Krisztusnak neveztetik. (Mát 27,17.22) 17Az összes nemzetség tehát Ábrahámtól Dávidig tizennégy nemzetség, és Dávidtól a babilóni fogságravitelig tizennégy nemzetség, és a babilóni fogságraviteltől Krisztusig tizennégy nemzetség. (Róm 14,17;1Kir 3,13.14; Zsolt 37,4.25) 18A Jézus Krisztus születése pedig így vala: Mária, az ő anyja, eljegyeztetvén Józsefnek, mielőtt egybekeltek volna, viselősnek találtaték a Szent Lélektől. (Luk 1,35) 19József pedig, az ő férje, mivelhogy igaz ember vala és nem akará őt gyalázatba keverni, el akarta őt titkon bocsátani. (Róm 2,1.1Kor;4,5) 20Mikor pedig ezeket magában elgondolta: ímé az Úrnak angyala álomban megjelenék néki, mondván: József, Dávidnak fia, ne félj magadhoz venni Máriát, a te feleségedet, mert a mi benne fogantatott, a Szent Lélektől van az. (Mát,1 18.) 21Szűl pedig fiat, és nevezd annak nevét Jézusnak, mert ő szabadítja meg az ő népét annak bűneiből. (Luk 1,31;Csel 4,12) 22Mindez pedig azért lőn, hogy beteljesedjék, a mit az Úr mondott volt a próféta által, a ki így szól: (1Kor 2,4) 23Ímé a szűz fogan méhében és szűl fiat, és annak nevét Immanuelnek nevezik, a mi azt jelenti: Velünk az Isten. (Ésa 7,14) 24József pedig az álomból felserkenvén, úgy tőn, a mint az Úr angyala parancsolta vala néki, és feleségét magához vevé. (Mát 10,11) 25És nem ismeré őt, míg meg nem szülé az ő elsőszülött fiát; és nevezé annak nevét Jézusnak. (Luk 2,7)

KNB SZIT STL BD RUF KG

Következő fejezet