Keresés a Bibliában

63Jézus pedig hallgat vala. És felelvén a főpap, monda néki: Az élő Istenre kényszerítelek téged, hogy mondd meg nékünk, ha te vagy-é a Krisztus, az Istennek Fia? (Mát 27,12)

KNB SZIT STL BD RUF KG


32Az írásnak helye pedig, melyet olvasott, ez vala: Mint juh viteték mészárszékre, és mint a bárány az ő nyírője előtt néma, azonképen nem nyitotta fel az ő száját. (Ésa 53,7.8) 33Az ő megaláztatásában az ő ítélete elvétetett, az ő nemzetségét pedig kicsoda sorolja el? mert elvétetik a földről az ő élete. (Csel 13,13) 34Felelvén pedig a komornyik Filepnek, monda: Kérlek téged, kiről mondja ezt a próféta? Magáról-é, vagy más valakiről? (Csel 9,15; Róm 1,1; Gal 1,15) 35Filep pedig száját megnyitván, és elkezdvén ezen az íráson, hirdeté néki a Jézust. (Csel 6,6.4Móz;8,10;27,18.5Móz;34,9.1Tim;4,14.2Tim;1,6)

KNB SZIT STL BD RUF KG


3Én Istenem, kiáltok nappal, de nem hallgatsz meg; éjjel is és nincs nyugodalmam. (Jób 19,7) 12Ne légy messze tőlem, mert közel a nyomorúság, és nincs, a ki segítsen. 13Tulkok sokasága kerített be engem, körülfogtak engem Básán bikái. (Józs 17,5; Ámós 4,4) 14Feltátották rám szájokat, mint a ragadozó és ordító oroszlán. (Máté 27,22) 15Mint a víz, úgy kiöntettem; csontjaim mind széthullottak; szívem olyan lett, mint a viasz, megolvadt belső részeim között. (Zsolt 40,13) 17Mert ebek vettek körül engem, a gonoszok serege körülfogott; átlyukasztották kezeimet és lábaimat. (Ján 19,18; Jel 1,7) 21Szabadítsd meg lelkemet a kardtól, s az én egyetlenemet a kutyák körmeiből. (Zsolt,22 17. Zsolt. 40,14.) 22Ments meg engem az oroszlán torkából, és a bivalyok szarvai közül hallgass meg engem. (Zsolt 58,7) 14De én, mint a siket, nem hallok, és olyan vagyok, mint a néma, a ki nem nyitja föl száját. 15És olyanná lettem, mint az, a ki nem hall, és szájában nincsen ellenmondás. 10Megnémultam, nem nyitom fel szájamat, mert te cselekedted. (Jób 39,37)

KNB SZIT STL BD RUF KG