Keresés a Bibliában

27 1Mikor pedig reggel lőn, tanácsot tartának mind a főpapok és a nép vénei Jézus ellen, hogy őt megöljék. (Márk 15,1; Luk 22,66; Ján 18,28) 2És megkötözvén őt, elvivék, és átadák őt Ponczius Pilátusnak a helytartónak. (Luk 23,1; Ján 18,31.32)

KNB SZIT STL BD RUF KG


11 1És mikor Jeruzsálemhez közeledének, Bethfagé és Bethánia felé, az olajfák hegyénél, elkülde kettőt tanítványai közül, (Mát 21,1-9; Luk 19,29-38; Ján 12,12-16) 2És monda nékik: Eredjetek abba a faluba, a mely előttetek van; és a mikor abba bejuttok, azonnal találtok egy megkötött vemhet, a melyen ember nem ült még soha; azt oldjátok el és hozzátok ide. (Ján 3,17.1Tim;1,15)

KNB SZIT STL BD RUF KG


12 1Jézus azért hat nappal a husvét előtt méne Bethániába, a hol a megholt Lázár vala, a kit feltámasztott a halálból. (Mát 26,6; Márk 14,3)

KNB SZIT STL BD RUF KG