Keresés a Bibliában

69Péter pedig künn ül vala az udvaron, és hozzá menvén egy szolgálóleány, monda: Te is a Galileabeli Jézussal valál. (Márk 14,66-72; Luk 22,56-62; Ján 18,17.25-27) 70Ő pedig mindenkinek hallatára megtagadá, mondván: Nem tudom, mit beszélsz. 71Mikor pedig kiméne a tornáczra meglátá őt egy másik szolgálóleány, és monda az ott levőknek: Ez is a názáreti Jézussal vala. 72És ismét megtagadá esküvéssel, hogy: Nem is ismerem ezt az embert. 73Kevés idő múlva pedig az ott álldogálók menének hozzá, és mondának Péternek: Bizony te is közülök való vagy; hiszen a te beszéded is elárul téged. (Mát 9,16; Luk 5,36) 74Ekkor átkozódni és esküdözni kezde, hogy: Nem ismerem ezt az embert. És a kakas azonnal megszólala. (Mát 9,17; Luk 5,37)

KNB SZIT STL BD RUF KG


66A mint pedig Péter lent vala az udvarban, odajöve egy a főpap szolgálói közül; (Mát 26,69-75; Luk 22,56-62; Ján 18,17.25-27) 67És meglátván Pétert, a mint melegszik vala, rátekintvén, monda: Te is a Názáreti Jézussal valál! (Márk 4,30) 68Ő pedig megtagadá, mondván: Nem ismerem, s nem is értem, mit mondasz. És kiméne a tornáczra; és a kakas megszólala. (Mát 13,31.32; Márk 4,31) 69A szolgáló pedig meglátva őt, kezdé ismét mondani az ott állóknak: Ez közülök való. (Ján 7,42) 70Ő pedig ismét megtagadá. De kevés idő múlva az ott állók ismét mondják vala Péternek: Bizony közülök való vagy; mert Galileabeli is vagy, és a beszéded is hasonló. (Mát 7,29) 71Ő pedig kezde átkozódni és esküdözni, hogy: Nem ismerem azt az embert, a kiről beszéltek. (Márk 1,23.24) 72És másodszor szóla a kakas. És Péternek eszébe juta a beszéd, a melyet néki Jézus mondott vala, hogy mielőtt a kakas kétszer szólana, háromszor megtagadsz engem. És sírva fakada. (Márk,14 30.)

KNB SZIT STL BD RUF KG


17Szóla azért Péterhez az ajtóőrző leány: Nemde, te is ez ember tanítványai közül való vagy? Monda ő: Nem vagyok. (Ján 11,24) 25Simon Péter pedig ott áll vala és melegszik vala. Mondának azért néki: Nemde, te is ennek a tanítványai közül való vagy? Megtagadá ő, és monda: Nem vagyok. (Mát 26,69; Márk 14,66.67; Luk 22,56) 26Monda egy a főpap szolgái közül, rokona annak, a kinek a fülét Péter levágta: Nem láttalak-e én téged ő vele együtt a kertben? (Jóel 2,28-32) 27Ismét megtagadá azért Péter; és a kakas azonnal megszólala. (Mát 26,74; Márk 14,72; Luk 22,60)

KNB SZIT STL BD RUF KG