Keresés a Bibliában

17A kovásztalan kenyerek első napján pedig Jézushoz menének a tanítványok, mondván: Hol akarod, hogy megkészítsük néked ételedre a husvéti bárányt? (Márk 14,12-16; Luk 22,7-13;2Móz 12,18-20) 18Ő pedig monda: Menjetek el a városba ama bizonyos emberhez, és ezt mondjátok néki: A Mester üzeni: Az én időm közel van; nálad tartom meg a husvétot tanítványaimmal. (Mát 3,16.17; Luk 3,21.23) 19És úgy cselekedének a tanítványok, a mint Jézus parancsolta vala nékik; és elkészíték a husvéti bárányt. (Mát 5,15; Luk 8,16;11,33) 20Mikor pedig beestveledék, letelepszik vala a tizenkettővel, (Márk 14,17-26; Luk 22,14-23; Ján 13,21-26)

KNB SZIT STL BD RUF KG


12És a kovásztalan kenyerek ünnepének első napján, mikor a húsvéti bárányt vágják vala, mondának néki az ő tanítványai: Hol akarod, hogy elmenvén megkészítsük, hogy megehesd a húsvéti bárányt? (Mát 26,17-19; Luk 22,7-13) 13Akkor elkülde kettőt az ő tanítványai közül, és monda nékik: Menjetek el a városba, és egy ember jő előtökbe, a ki egy korsó vizet visz; kövessétek őt, 14És a hová bemegy, mondjátok a házi gazdának: A Mester kérdi: hol van az a szállás, a hol megeszem az én tanítványaimmal a húsvéti bárányt? (Jób 39,3; Zsolt 147,9) 15És ő mutat néktek egy nagy vacsoráló házat berendezve, készen: ott készítsétek el nékünk. (Mát 6,27) 16Elmenének azért az ő tanítványai, és jutának a városba, és úgy találák, a mint nékik megmondotta, és elkészíték a húsvéti bárányt. (Ésa 7,14;Mát 1,21) 17Mikor pedig este lőn, oda méne a tizenkettővel. (Ésa 9,6.7; Jer 23,5)

KNB SZIT STL BD RUF KG