Keresés a Bibliában

53És lőn, a mikor elvégzé Jézus ezeket a példázatokat, elméne onnan. (Márk 11,24) 54És hazájába érve, tanítja vala őket az ő zsinagógájukban, annyira, hogy álmélkodnak és ezt mondják vala: Honnét van ebben ez a bölcseség és az erők? (Mát 28,20) 55Nem ez-é amaz ácsmesternek fia? Nem az ő anyját hívják-é Máriának, és az ő testvéreit Jakabnak, Józsénak, Simonnak és Júdásnak? 56És az ő nőtestvérei is nem mind minálunk vannak-é? Honnét vannak tehát ennél mindezek? (Ján 7,15-52) 57És megbotránkoznak vala ő benne. Jézus pedig monda nékik: Nincsen próféta tisztesség nélkül, hanem csak az ő hazájában és házában. (Ján 4,44) 58Nem is tőn ott sok csodát, az ő hitetlenségök miatt. (Zsolt 118,22.23; Csel 4,11; Róm 9,33.1Pét;2,6-8)

KNB SZIT STL BD RUF KG


15És ő taníta azoknak zsinagógáiban, dicsőíttetvén mindenektől. (Mát 18,5;25,40; Márk 9,37; Ján 13,20) 16És méne Názáretbe, a hol felneveltetett: és beméne, szokása szerint, szombatnapon a zsinagógába, és felálla olvasni. (Márk 9,38) 17És adák néki az Ésaiás próféta könyvét; és a könyvet feltárván, arra a helyre nyita, a hol ez vala írva: (Mát 12,30; Márk 9,40) 18Az Úrnak lelke van én rajtam, mivelhogy felkent engem, hogy a szegényeknek az evangyéliomot hirdessem, elküldött, hogy a töredelmes szívűeket meggyógyítsam, hogy a foglyoknak szabadulást hirdessek és a vakok szemeinek megnyilását, hogy szabadon bocsássam a lesujtottakat, (Zsolt 118,22) 19Hogy hirdessem az Úrnak kedves esztendejét. (Ésa 61,1.2;42,6.7) 20És behajtván a könyvet, átadá a szolgának, és leüle. És a zsinagógában mindenek szemei ő reá valának függesztve. 21Ő pedig kezde hozzájuk szólani: Ma teljesedett be ez az Írás a ti hallástokra. (2Kir 1,10.12) 22És mindnyájan bizonyságot tőnek felőle, és elálmélkodának kedves beszédein, a melyek szájából származtak, és mondának: Avagy nem a József fia-é ez? (Mát 5,44.45) 23És monda nékik: Bizonyára azt a példabeszédet mondjátok nékem: Orvos, gyógyítsd meg magadat! A miket hallottunk, hogy Kapernaumban történtek, itt a te hazádban is cselekedd meg azokat. (Mát 4,13;Márk 1,21.25) 24Monda pedig: Bizony mondom néktek: Egy próféta sem kedves az ő hazájában. (Mát 13,57) 25És igazán mondom néktek, hogy Illés idejében sok özvegy asszony volt Izráelben, mikor az ég három esztendeig és hat hónapig be volt zárva, úgy hogy az egész tartományban nagy éhség volt; 26Mégis azok közül senkihez nem küldetett Illés, hanem csak Sidonnak Sareptájába az özvegy asszonyhoz. (1Kir 17,9.10.16) 27És az Elizeus próféta idejében sok bélpoklos volt Izráelben; de azok közül egy sem tisztult meg, csak a Siriából való Naámán. (2Kir 5,9.10.14) 28És betelének mindnyájan haraggal a zsinagógában, mikor ezeket hallották. (Luk 8,48;18,42; Mát 9,22; Márk 5,34;10,52) 29És felkelvén, kiűzék őt a városon kívül és vivék őt annak a hegynek szélére, a melyen az ő városuk épült, hogy onnan letaszítsák. (5Móz 25,5.6) 30Ő azonban közöttük átmenve, eltávozék. (Mát 27,56;Márk 16,9; Ján 19,25)

KNB SZIT STL BD RUF KG