Keresés a Bibliában

3És sokat beszéle nékik példázatokban, mondván: Ímé kiméne a magvető vetni, (Márk 4,1-20; Luk 8,4-15) 4És a mikor ő vet vala, némely mag az útfélre esék; és eljövén a madarak, elkapdosák azt. (Mát 10,39; Márk 8,35; Luk 9,24;17,33; Ján 12,25) 5Némely pedig a köves helyre esék, a hol nem sok földje vala; és hamar kikele, mivelhogy nem vala mélyen a földben. (Márk 8,36; Luk 9,25) 6De mikor a nap felkelt, elsüle; és mivelhogy gyökere nem vala, elszáradott. (Róm 2,6) 7Némely pedig a tövisek közé esék, és a tövisek felnevekedvén, megfojták azt. (Márk 9,1;Mát 10,23) 8Némely pedig a jó földbe esék, és gyümölcsöt terme, némely száz annyit, némely hatvan annyit, némely pedig harmincz annyit. (Márk 9,2-13; Luk 9,28-36) 9A kinek van füle a hallásra, hallja. (2Pét 1,16-18)

KNB SZIT STL BD RUF KG


4 1És ismét kezde tanítani a tenger mellett. És nagy sokaság gyűle ő hozzá, úgy hogy ő a hajóba lépvén, a tengeren ül vala, az egész sokaság pedig a tenger mellett a földön vala. (Mát 13,1.2) 2És sokat tanítja vala őket példázatokban, és ezt mondja vala nékik tanításában: 3Halljátok: Ímé, a magvető kiméne vetni. (Mát 3,11;Csel 1,5;2,1-4) 4És lőn vetés közben, hogy némely az út mellé esék, és eljövének az égi madarak és megevék azt. (Mát 13,4-8; Luk 8,4-15) 5Némely pedig a köves helyre esék, a hol nem sok földje vala, és hamar kikele, mivel nem vala mélyen a földben. (Mát 5,32; Luk 16,18) 6Mikor pedig fölkelt a nap, elsűle, és mivelhogy nem volt gyökere, elszárada. 7Némely pedig a tövisek közé esék, és felnevekedének a tövisek és megfojták azt, és nem ada gyümölcsöt. (Mát 19,13-15; Luk 18,15-17) 8Némely pedig a jó földbe esék; és ád vala nevekedő és bővölködő gyümölcsöt, és némely hoz vala harmincz annyit, némely hatvan annyit, némely pedig száz annyit. (Mát 3,16.17) 9És monda nékik: A kinek van füle a hallásra, hallja. (Mát 18,3; Luk 18,17) 10Mikor pedig egyedül vala, megkérdezék őt a körülötte lévők a tizenkettővel együtt a példázat felől. (Máté 15,21-28) 11Ő pedig monda nékik: Néktek adatott, hogy az Isten országának titkát tudjátok, ama kívül levőknek pedig példázatokban adatnak mindenek, (1Kor 5,12) 12Hogy nézvén nézzenek és ne lássanak; és hallván halljanak és ne értsenek, hogy soha meg ne térjenek és bűneik meg ne bocsáttassanak. (Ésa 6,9-10) 13És monda nékik: Nem értitek ezt a példázatot? Akkor mimódon értitek meg majd a többi példázatot? (2Móz 20,12-16) 14A magvető az ígét hinti. (Máté 13,19) 15Az útfélen valók pedig azok, a kiknek hintik az ígét, de mihelyest hallják, azonnal eljő a Sátán és elragadja a szívökbe vetett ígét. (Márk 8,34; Mát 10,38) 16És hasonlóképen a köves helyre vetettek azok, a kik mihelyst hallják az ígét, mindjárt örömmel fogadják, 17De nincsen ő bennük gyökere, hanem ideig valók; azután ha nyomorúság vagy háborúság támad az íge miatt, azonnal megbotránkoznak. 18A tövisek közé vetettek pedig azok, a kik az ígét hallják, (Zsolt 62,11.1Tim;6,17) 19De a világi gondok és a gazdagság csalárdsága és egyéb dolgok kívánsága közbejővén, elfojtják az ígét, és gyümölcstelen lesz. (Márk 10,23-24) 20A jó földbe vetettek pedig azok, a kik hallják az ígét és beveszik, és gyümölcsöt teremnek, némely harmincz annyit, némely hatvan annyit, némely száz annyit. (Márk 6,41; Ján 11,41)

KNB SZIT STL BD RUF KG