Keresés a Bibliában

24A farizeusok pedig ezt hallván, mondának: Ez nem űzi ki az ördögöket, hanemha Belzebubbal, az ördögök fejedelmével. (Mát 9,34) 25Jézus pedig, tudva az ő gondolataikat, monda nékik: Minden ország, a mely magával meghasonlik, elpusztul; és egy város vagy háznép sem állhat meg, a mely meghasonlik magával. 26Ha pedig a Sátán a Sátánt űzi ki, önmagával hasonlott meg; mimódon állhat meg tehát az ő országa? (Gal 4,4) 27És ha én Belzebub által űzöm ki az ördögöket, a ti fiaitok ki által űzik ki? Azért ők magok lesznek a ti bíráitok. 28Ha pedig én Istennek Lelke által űzöm ki az ördögöket, akkor kétség nélkül elérkezett hozzátok az Isten országa. (1Ján 3,8) 29Avagy mi módon mehet be valaki a hatalmasnak házába és rabolhatja el annak kincseit, hanemha megkötözi előbb a hatalmast és akkor rabolja ki annak házát? (Ésa 49,24) 30A ki velem nincsen, ellenem van; és a ki velem nem gyűjt, tékozol. (Márk 9,40; Luk 9,50) 31Azt mondom azért néktek: Minden bűn és káromlás megbocsáttatik az embereknek; de a Lélek káromlása nem bocsáttatik meg az embereknek. (Zsid 6,4.6;10,26.1Ján;5,16) 32Még a ki az ember Fia ellen szól, annak is megbocsáttatik; de a ki a Szent Lélek ellen szól, annak sem ezen, sem a más világon meg nem bocsáttatik. (Márk 3,29; Luk 12,10.1Tim;1,13)

KNB SZIT STL BD RUF KG


22Az írástudók pedig, a kik Jeruzsálemből jöttek vala le, azt mondák, hogy: Belzebúb van vele, és: Az ördögök fejedelme által űzi ki az ördögöket. (Mát 9,34;12,24-32; Luk 11,15-22) 23Ő pedig magához híván azokat, példázatokban monda nékik: Sátán miként tud Sátánt kiűzni? (Ésa 66,24) 24És ha egy ország önmagában meghasonlik, meg nem maradhat az az ország. (Csel 4,6;Márk 1,13.57.63.80) 25És ha egy ház önmagában meghasonlik, meg nem maradhat az a ház. (Márk,3 44.) 26És ha a Sátán önmaga ellen támadt és meghasonlott, nem maradhat meg, hanem vége van. (Máté 5,29) 27Nem rabolhatja el senki az erősnek kincseit, bemenvén annak házába, hanemha elébb az erőset megkötözi és azután rabolja ki annak házát. (Mát 12,29) 28Bizony mondom néktek, hogy minden bűn megbocsáttatik az emberek fiainak, még a káromlások is mind, a melyekkel káromlanak: (3Móz 2,13) 29De a ki a Szent Lélek ellen szól káromlást, nem nyer bocsánatot soha, hanem örök kárhozatra méltó; (Mát 12,31.32; Luk 12,10) 30Mivelhogy ezt mondják vala: Tisztátalan lélek van benne. (Márk,3 22.)

KNB SZIT STL BD RUF KG