Keresés a Bibliában

45És azonnal kényszeríté tanítványait, hogy hajóba szálljanak, és menjenek át előre a túlsó partra Bethsaida felé, a míg ő a sokaságot elbocsátja. (Mát 14,22-36; Ján 6,15-21) 46Minekutána pedig elbocsátotta őket, fölméne a hegyre imádkozni. (2Móz 20,12-16) 47És mikor beesteledék, a hajó a tenger közepén vala, ő pedig egymaga a szárazon. 48És látá őket, a mint vesződnek az evezéssel; mert a szél szembe fú vala velök; és az éj negyedik szakában hozzájuk méne a tengeren járva; és el akar vala haladni mellettük. (Márk 8,34; Mát 10,38) 49Azok pedig látván őt a tengeren járni, kisértetnek vélték, és felkiáltának; (Ésa 65,13.14) 50Mert mindnyájan látják vala őt és megrémülének. De ő azonnal megszólítá őket, és monda nékik: Bízzatok; én vagyok, ne féljetek. 51Ekkor beméne hozzájuk a hajóba, és elállt a szél; ők pedig magukban szerfölött álmélkodnak és csodálkoznak vala. (Márk 4,39) 52Mert nem okultak a kenyereken, mivelhogy a szívök meg vala keményedve. (Róm 12,14-17;Csel 7,60)

KNB SZIT STL BD RUF KG