Keresés a Bibliában

4 1És ismét kezde tanítani a tenger mellett. És nagy sokaság gyűle ő hozzá, úgy hogy ő a hajóba lépvén, a tengeren ül vala, az egész sokaság pedig a tenger mellett a földön vala. (Mát 13,1.2) 2És sokat tanítja vala őket példázatokban, és ezt mondja vala nékik tanításában: 3Halljátok: Ímé, a magvető kiméne vetni. (Mát 3,11;Csel 1,5;2,1-4) 4És lőn vetés közben, hogy némely az út mellé esék, és eljövének az égi madarak és megevék azt. (Mát 13,4-8; Luk 8,4-15) 5Némely pedig a köves helyre esék, a hol nem sok földje vala, és hamar kikele, mivel nem vala mélyen a földben. (Mát 5,32; Luk 16,18) 6Mikor pedig fölkelt a nap, elsűle, és mivelhogy nem volt gyökere, elszárada. 7Némely pedig a tövisek közé esék, és felnevekedének a tövisek és megfojták azt, és nem ada gyümölcsöt. (Mát 19,13-15; Luk 18,15-17) 8Némely pedig a jó földbe esék; és ád vala nevekedő és bővölködő gyümölcsöt, és némely hoz vala harmincz annyit, némely hatvan annyit, némely pedig száz annyit. (Mát 3,16.17) 9És monda nékik: A kinek van füle a hallásra, hallja. (Mát 18,3; Luk 18,17) 10Mikor pedig egyedül vala, megkérdezék őt a körülötte lévők a tizenkettővel együtt a példázat felől. (Máté 15,21-28) 11Ő pedig monda nékik: Néktek adatott, hogy az Isten országának titkát tudjátok, ama kívül levőknek pedig példázatokban adatnak mindenek, (1Kor 5,12) 12Hogy nézvén nézzenek és ne lássanak; és hallván halljanak és ne értsenek, hogy soha meg ne térjenek és bűneik meg ne bocsáttassanak. (Ésa 6,9-10) 13És monda nékik: Nem értitek ezt a példázatot? Akkor mimódon értitek meg majd a többi példázatot? (2Móz 20,12-16) 14A magvető az ígét hinti. (Máté 13,19) 15Az útfélen valók pedig azok, a kiknek hintik az ígét, de mihelyest hallják, azonnal eljő a Sátán és elragadja a szívökbe vetett ígét. (Márk 8,34; Mát 10,38) 16És hasonlóképen a köves helyre vetettek azok, a kik mihelyst hallják az ígét, mindjárt örömmel fogadják, 17De nincsen ő bennük gyökere, hanem ideig valók; azután ha nyomorúság vagy háborúság támad az íge miatt, azonnal megbotránkoznak. 18A tövisek közé vetettek pedig azok, a kik az ígét hallják, (Zsolt 62,11.1Tim;6,17) 19De a világi gondok és a gazdagság csalárdsága és egyéb dolgok kívánsága közbejővén, elfojtják az ígét, és gyümölcstelen lesz. (Márk 10,23-24) 20A jó földbe vetettek pedig azok, a kik hallják az ígét és beveszik, és gyümölcsöt teremnek, némely harmincz annyit, némely hatvan annyit, némely száz annyit. (Márk 6,41; Ján 11,41)

KNB SZIT STL BD RUF KG


4Mikor pedig nagy sokaság gyűlt egybe, és minden városból mentek vala ő hozzá, monda példázat által: (Luk 19,43.44;21,23.24) 5Kiméne a magvető, hogy elvesse az ő magvát: és magvetés közben némely esék az útfélre; és eltapostaték, és az égi madarak megevék azt. (Mát 13,3-9; Márk 4,1-20) 6És némely esék a kősziklára; és mikor kikelt, elszárada, mert nem vala nedvessége. (Préd 12,15) 7Némely esék a tövis közé; és a tövisek vele együtt növekedvén, megfojták azt. (Luk 19,42-44; Mát 3,8-10) 8Némely pedig esék a jó földbe; és mikor kikelt, százannyi hasznot hoza. Ezeket mondván, kiált vala: A kinek van füle a hallásra, hallja. (Mát 6,9) 9És megkérdék őt az ő tanítványai, mondván: Mi lehet e példázat? (Mát 5,44;Zsolt 22,19) 10Ő pedig monda nékik: Néktek adatott, hogy az Isten országának titkait értsétek; egyebeknek példázatokban, hogy látván ne lássanak, és hallván ne értsenek. (Ésa 6,9; Mát 13,13-15) 11A példázat pedig ez: A mag az Isten beszéde. (Zsolt 69,22) 12Az útfélen valók pedig azok, a kik hallják; aztán eljő az ördög, és kikapja az ígét az ő szívökből, hogy ne higyjenek és ne idvezüljenek. (Mát 13,18-23; Márk 4,15-20) 13És a kősziklán valók azok, a kik, mikor hallják, örömmel veszik az ígét; de ezeknek nincs gyökerük, a kik egy ideig hisznek, a kísértés idején pedig elszakadnak. (Mát 27,37; Márk 15,26; Ján 19,19) 14És a melyik a tövis közé esett, ezek azok, a kik hallották, de elmenvén, az élet gondjaitól, és gazdagságától és gyönyörűségeitől megfojtatnak, és gyümölcsöt nem teremnek. 15A melyik pedig a jó földbe esett, ezek azok, a kik a hallott ígét tiszta és jó szívvel megtartják, és gyümölcsöt teremnek béketűréssel. (Mát 7,7)

KNB SZIT STL BD RUF KG