Keresés a Bibliában

13 1Mikor pedig a templomból kiméne, monda néki egy az ő tanítványai közül: Mester, nézd, milyen kövek és milyen épületek! (Mát 24,1-42; Luk 21,5-36) 2Jézus pedig felelvén, monda néki: Látod ezeket a nagy épületeket? Nem marad kő kövön, a mely le nem romboltatik. (Mát 12,38-40; Márk 8,12;Jón 2,1.2.11) 3Mikor pedig az olajfák hegyén ül vala, a templom átellenében, megkérdezék őt magukban Péter, Jakab, János és András: (Mát 28,1-8; Luk 24,1-12; Ján 20,1-10) 4Mondd meg nékünk, mikor történnek meg ezek; és mi lesz a jel, a mikor mindezek beteljesednek? (1Kir 10,1;Mát 3,17.1Tim;3,16) 5Jézus pedig felelvén nékik, kezdé mondani: Meglássátok, hogy valaki el ne hitessen titeket. (Jón 3,3-5; Mát 12,41;Márk 3,22) 6Mert sokan jőnek majd az én nevemben, a kik azt mondják: Én vagyok: és sokakat elhitetnek. (1Móz 17,12) 7Mikor pedig hallani fogtok háborúkról és háborúk híreiről, meg ne rémüljetek, mert meg kell lenniök; de ez még nem a vég. (3Móz 12,4.6) 8Mert nemzet nemzet ellen, és ország ország ellen támad; és lesznek földindulások mindenfelé, és lesznek éhségek és háborúságok. (2Móz 13,2;22,29.4Móz;3,45.47) 9Nyomorúságoknak kezdetei ezek. Ti pedig vigyázzatok magatokra: mert törvényszékeknek adnak át titeket, és gyülekezetekben vernek meg titeket, és helytartók és királyok elé állítanak én érettem, bizonyságul ő nékik. (Mát 10,17.18; Ján 15,19) 10De előbb hirdettetnie kell az evangyéliomnak minden pogányok között. 11Mikor pedig fogva visznek, hogy átadjanak titeket, ne aggodalmaskodjatok előre, hogy mit szóljatok, és ne gondolkodjatok, hanem a mi adatik néktek abban az órában, azt szóljátok; mert nem ti vagytok, a kik szólotok, hanem a Szent Lélek. (Luk 8,2; Ján 20,11-18) 12Halálra fogja pedig adni testvér testvérét, atya gyermekét; és magzatok támadnak szülők ellen, és megöletik őket. (Mát 23,25) 13És lesztek gyűlöletesek mindenki előtt az én nevemért; de a ki mindvégig megmarad, az megtartatik. 14Mikor pedig látjátok a pusztító utálatosságot, a melyről Dániel próféta szólott, ott állani, a hol nem kellene (a ki olvassa, értse meg), akkor a kik Júdeában lesznek, fussanak a hegyekre; (Dán 9,27;Dán 12,4.10; Mát 24,15) 15A háztetőn levő pedig le ne szálljon a házba, se be ne menjen, hogy házából valamit kivigyen; (Zsolt 98,2.3; Ésa 52,10; Mát 1,21) 16És a mezőn levő haza ne térjen, hogy ruháját elvigye. (Luk 24,36-49; Ján 20,19-23.1Kor;15,5) 17Jaj pedig a terhes és a szoptató asszonyoknak azokban a napokban. (Ésa 42,6;49,6) 18Imádkozzatok pedig, hogy a ti futástok ne télen legyen. 19Mert azok a napok olyan nyomorúságosak lesznek, a milyenek a világ kezdete óta, a melyet Isten teremtett, mind ez ideig nem voltak, és nem is lesznek. (Dán 12,1) 20És ha az Úr meg nem rövidítette volna azokat a napokat, egyetlen test sem menekülne meg; de a választottakért, a kiket kiválasztott, megrövidítette azokat a napokat. (Luk 10,19; Csel 28,3-6;Jak 5,14.15) 21Ha pedig akkor ezt mondja néktek valaki: Ímé itt a Krisztus, vagy: Ímé amott, ne higyjétek. (Mát 24,23; Luk 17,23) 22Mert hamis Krisztusok és hamis próféták támadnak, és jeleket és csodákat tesznek, hogy elhitessék, ha lehet, még a választottakat is. (Csel 14,3; Zsid 2,4) 23Ti pedig vigyázzatok; ímé előre megmondottam néktek mindent. (Mát 23,34.35) 24De azokban a napokban, azután a nyomorúság után, a nap elsötétedik, és a hold nem fénylik, (1Móz 4,8;2Krón 24,20.21) 25És az ég csillagai lehullanak, és az egekben levő hatalmasságok megrendülnek. (Csel 1,1) 26És akkor meglátják az embernek Fiát eljőni felhőkben nagy hatalommal és dicsőséggel. (Mát 24,30;25,31;26,64; Luk 21,27) 27És akkor elküldi az ő angyalait, és egybegyűjti az ő választottait a négy szelek felől, a föld végső határától az ég végső határáig. (Mát 13,41) 28A fügefáról vegyétek pedig a példát. A mikor ága már zsendül, és levelet hajt, tudjátok, hogy közel van a nyár. (Mát 24,32; Luk 21,29) 29Azonképen ti is, mikor látjátok, hogy ezek meglesznek, tudjátok meg, hogy közel van, az ajtó előtt. (Márk 8,17; Préd 12,16; Mát 10,26; Márk 4,22) 30Bizony mondom néktek, hogy el nem múlik ez a nemzetség, a míg meg nem lesznek mindezek. 31Az ég és a föld elmúlnak, de az én beszédeim soha el nem múlnak. (Ésa 40,8;51,6; Zsolt 102,27; Zsid 1,11) 32Arról a napról és óráról pedig senki semmit sem tud, sem az égben az angyalok, sem a Fiú, hanem csak az Atya. 33Figyeljetek, vigyázzatok és imádkozzatok; mert nem tudjátok, mikor jő el az az idő. (Mát 24,44;25,13; Luk 22,40) 34Úgy mint az az ember, a ki messze útra kelve, házát elhagyván, és szolgáit felhatalmazván, és kinek-kinek a maga dolgát megszabván, az ajtónállónak is megparancsolta, hogy vigyázzon. (Mát 25,14; Luk 19,12) 35Vigyázzatok azért, mert nem tudjátok, mikor érkezik meg a háznak ura, este-é vagy éjfélkor, vagy kakasszókor, vagy reggel? (Luk 12,38) 36Hogy, ha hirtelen megérkezik, ne találjon titeket aludva. (Márk 9,26; Márk 8,38) 37A miket pedig néktek mondok, mindenkinek mondom: Vigyázzatok! (4Móz 6,3; Bir 13,4-5.1Sám;1,11)

KNB SZIT STL BD RUF KG

Előző fejezet Következő fejezet