Keresés a Bibliában

10 1Onnan pedig felkelvén Judea határaiba méne, a Jordánon túl való részen által; és ismét sokaság gyűl vala hozzá; ő pedig szokása szerint ismét tanítja vala őket. (Mát 19,1-9) 2És a farizeusok hozzámenvén megkérdezék tőle, ha szabad-é férjnek feleségét elbocsátani, kísértvén őt. (Mát 13,41) 3Ő pedig felelvén, monda nékik: Mit parancsolt néktek Mózes? (Mát 24,32; Luk 21,29) 4Ők pedig mondának: Mózes megengedte, hogy válólevelet írjunk, és elváljunk. (5Móz 24,1; Mát 5,31.32) 5És Jézus felelvén, monda nékik: A ti szívetek keménysége miatt írta néktek ezt a parancsolatot; (Mát 14,1.2; Márk 6,14) 6De a teremtés kezdete óta férfiúvá és asszonnyá teremté őket az Isten. (1Móz 1,27) 7Annakokáért elhagyja az ember az ő atyját és anyját; és ragaszkodik a feleségéhez, (1Móz 2,24) 8És lesznek ketten egy testté! Azért többé nem két, hanem egy test. (Mát 24,44;25,13; Luk 22,40) 9Annakokáért a mit az Isten egybe szerkesztett, ember el ne válaszsza. (Mát 25,14; Luk 19,12) 10És odahaza az ő tanítványai ismét megkérdezék őt e dolog felől. (Luk 12,38) 11Ő pedig monda nékik: A ki elbocsátja feleségét és mást vesz el, házasságtörést követ el az ellen. (Mát 5,32; Luk 16,18) 12Ha pedig a feleség hagyja el a férjét és mással kel egybe, házasságtörést követ el. 13Ekkor gyermekeket hozának hozzá, hogy illesse meg őket; a tanítványok pedig feddik vala azokat, a kik hozák. (Mát 19,13-15; Luk 18,15-17) 14Jézus pedig ezt látván, haragra gerjede és monda nékik: Engedjétek hozzám jőni a gyermekeket és ne tiltsátok el őket; mert ilyeneké az Istennek országa. 15Bizony mondom néktek: A ki nem úgy fogadja az Isten országát, mint gyermek, semmiképen sem megy be abba. (Mát 18,3; Luk 18,17) 16Aztán ölébe vevé azokat, és kezét rájok vetvén, megáldá őket. (Márk 9,36) 17És mikor útnak indult vala, hozzá futván egy ember és letérdelvén előtte, kérdezi vala őt: Jó Mester, mit cselekedjem, hogy az örökéletet elnyerhessem? (Mát 19,16-30; Luk 18,18-30) 18Jézus pedig monda néki: Miért mondasz engem jónak? Senki sem jó, csak egy, az Isten. 19A parancsolatokat tudod: Ne paráználkodjál; ne ölj; ne lopj; hamis tanubizonyságot ne tégy, kárt ne tégy; tiszteljed atyádat és anyádat. (2Móz 20,12-16) 20Az pedig felelvén, monda néki: Mester, mindezeket megtartottam ifjúságomtól fogva. (Márk 18,31;24,7; Mát 16,21;17,22;20,18;26,57.67;27,34.35.50; Márk 8,31;9,31;10,33) 21Jézus pedig rátekintvén, megkedvelé őt, és monda néki: Egy fogyatkozásod van; eredj el, add el minden vagyonodat, és add a szegényeknek, és kincsed lesz mennyben; és jer, kövess engem, felvévén a keresztet. (Márk 8,34; Mát 10,38) 22Az pedig elszomorodván e beszéden, elméne búsan; mert sok jószága vala. (Mát 26,14-16; Luk 22,3-6) 23Jézus pedig körültekintvén, monda tanítványainak: Mily nehezen mennek be az Isten országába, a kiknek gazdagságuk van! (Luk 8,2; Ján 20,11-18) 24A tanítványok pedig álmélkodának az ő beszédén; de Jézus ismét felelvén, monda nékik: Gyermekeim, mily nehéz azoknak, a kik a gazdagságban bíznak, az Isten országába bemenni! (Zsolt 62,11.1Tim;6,17) 25Könnyebb a tevének a tű fokán átmenni, hogynem a gazdagnak az Isten országába bejutni. (Mát 16,28; Márk 9,1) 26Azok pedig még inkább álmélkodnak vala, mondván magok között: Kicsoda idvezülhet tehát? (Luk 24,13-35) 27Jézus pedig rájuk tekintvén, monda: Az embereknél lehetetlen, de nem az Istennél; mert az Istennél minden lehetséges. (Mát 17,1-8; Márk 9,2-13) 28És Péter kezdé mondani néki: Ímé, mi elhagytunk mindent, és követtünk téged. (Luk 24,36-49; Ján 20,19-23.1Kor;15,5) 29Jézus pedig felelvén, monda: Bizony mondom néktek, senki sincs, a ki elhagyta házát, vagy fitestvéreit, vagy nőtestvéreit, vagy atyját, vagy anyját, vagy feleségét, vagy gyermekeit, vagy szántóföldeit én érettem és az evangyéliomért, 30A ki százannyit ne kapna most ebben az időben, házakat, fitestvéreket, nőtestvéreket, anyákat, gyermekeket és szántóföldeket, üldözésekkel együtt; a jövendő világon pedig örök életet. (Mát 26,20-29; Luk 22,14-23; Ján 13,21-26) 31Sok elsők pedig lesznek utolsók, és sok utolsók elsők. (Mát 19,30;20,16; Luk 13,30) 32Útban valának pedig Jeruzsálembe menve fel; és előttök megy vala Jézus, ők pedig álmélkodának, és követvén őt, félnek vala. És ő a tizenkettőt ismét maga mellé vévén, kezde nékik szólni azokról a dolgokról, a mik majd vele történnek, (Márk 9,31; Mát 20,17-19; Luk 18,31-34) 33Mondván: Ímé, felmegyünk Jeruzsálembe, és az embernek Fia átadatik a főpapoknak és az írástudóknak, és halálra kárhoztatják őt, és a pogányok kezébe adják őt; (Márk 8,31;9,31; Mát 16,21;17,22;20,18; Luk 9,22;17,25;24,7) 34És megcsúfolják őt, és megostorozzák őt, és megköpdösik őt, és megölik őt; de harmadnapon feltámad. (1Kor 11,23-25) 35És hozzájárulának Jakab és János, a Zebedeus fiai, ezt mondván: Mester, szeretnők, hogy a mire kérünk, tedd meg nékünk. (Máté 20,20-28) 36Ő pedig monda nékik: Mit kívántok, hogy tegyek veletek? 37Azok pedig mondának néki: Add meg nékünk, hogy egyikünk jobb kezed felől, másikunk pedig bal kezed felől üljön a te dicsőségedben. (Csel 1,1) 38Jézus pedig monda nékik: Nem tudjátok, mit kértek. Megihatjátok-é a pohárt, a melyet én megiszom; és megkeresztelkedhettek-é azzal a keresztséggel, a melylyel én megkeresztelkedem? (Márk 14,36;Mát 20,22; Luk 12,50) 39Azok pedig mondának néki: Megtehetjük. Jézus pedig monda nékik: A pohárt ugyan, a melyet én megiszom, megiszszátok, és a keresztséggel, a melylyel én megkeresztelkedem, megkeresztelkedtek; (Mát 26,30-35; Luk 22,31-34.39;Zak 13,7) 40De az én jobb és bal kezem felől való ülést nem az én dolgom megadni, hanem azoké lesz az, a kiknek elkészíttetett. (Márk 16,7) 41És hallván ezt a tíz tanítvány, haragudni kezdének Jakabra és Jánosra. 42Jézus pedig magához szólítván őket, monda nékik: Tudjátok, hogy azok, a kik a pogányok között fejedelmeknek tartatnak, uralkodnak felettök, és az ő nagyjaik hatalmaskodnak rajtok. (Mát 20,25; Luk 22,25-27) 43De nem így lesz közöttetek; hanem, a ki nagy akar lenni közöttetek, az legyen a ti szolgátok; (Márk 9,35) 44És a ki közületek első akar lenni, mindenkinek szolgája legyen: (Mát 26,36-46; Luk 22,40-46; Ján 18,1.2) 45Mert az embernek Fia sem azért jött, hogy néki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon, és adja az ő életét váltságul sokakért. 46És Jerikóba érkezének: és mikor ő és az ő tanítványai és nagy sokaság Jerikóból kimennek vala, a Timeus fia, a vak Bartimeus, ott üle az úton, koldulván. (Máté 20,29-34; Luk 18,35-43) 47És a mikor meghallá, hogy ez a Názáreti Jézus, kezde kiáltani, mondván: Jézus, Dávidnak Fia, könyörülj rajtam! (Márk 9,38) 48És sokan feddik vala őt, hogy hallgasson; de ő annál jobban kiáltja vala: Dávidnak Fia, könyörülj rajtam! (Márk 10,38) 49Akkor Jézus megállván, mondá, hogy hívják elő. És előhívják vala a vakot, mondván néki: Bízzál; kelj föl, hív tégedet. (4Móz 6,3; Bir 13,4-5.1Sám;1,11) 50Az pedig felső ruháját ledobván, és felkelvén, Jézushoz méne. 51És felelvén Jézus, monda néki: Mit akarsz, hogy cselekedjem veled? A vak pedig monda néki: Mester, hogy lássak. (Malak 3,1;4,6; Mát 17,11-13) 52Jézus pedig monda néki: Eredj el, a te hited megtartott téged. És azonnal megjött a szemevilága, és követi vala Jézust az úton. (Márk 5,34; Máté 9,22; Luk 7,50;8,48;17,19;18,42)

KNB SZIT STL BD RUF KG

Előző fejezet Következő fejezet