Keresés a Bibliában

2És hat nap múlva magához vevé Jézus Pétert és Jakabot és Jánost, és felvivé őket csupán magukban egy magas hegyre. És elváltozék előttük; (Mát 17,1-13; Luk 9,28-36) 3És a ruhája fényes lőn, igen fehér, mint a hó, mihez hasonlót a ruhafestő e földön nem fehéríthet. (Ján 2,19) 4És megjelenék nékik Mózes Illéssel együtt, és beszélnek vala Jézussal. (Mát 13,18-23; Márk 4,15-20) 5Péter pedig megszólalván, monda Jézusnak: Mester, jó nékünk itt lenni: csináljunk azért három hajlékot, néked egyet, Mózesnek is egyet, Illésnek is egyet. 6De nem tudja vala mit beszél, mivelhogy megrémülének. (Márk 15,5; Ésa 53,7) 7És felhő támada, mely őket befogá, és a felhőből szózat jöve, mondván: Ez az én szerelmes Fiam; őt hallgassátok. (Márk 1,11.2Pét;1,17) 8És mikor nagyhirtelen körültekintének, senkit sem látának többé maguk körül, egyedül a Jézust. (Márk 11,33; Mát 5,15) 9Mikor pedig a hegyről leszállának, megparancsolá nékik, hogy senkinek se beszéljék el, a mit láttak vala, csak a mikor az embernek Fia a halálból feltámad. (Márk 8,30) 10És ezt a szót megtarták magukban, tudakozván egymás között, mit tesz a halálból feltámadni? (5Móz 6,4.5) 11És megkérdezék őt, mondván: Miért mondják az írástudók, hogy előbb Illésnek kell eljőnie? (Mát 26,69-75; Luk 22,56-62; Ján 18,17.25-27) 12Ő pedig felelvén, monda nékik: Illés ugyan előbb eljövén helyre állít mindent; de hogyan van az embernek Fiáról megírva, hogy sokat kell szenvednie és megvettetnie? (Ésa 53,3) 13De mondom néktek, hogy Illés is eljött, és azt cselekedték vele, a mit akartak, a mint meg van írva ő felőle. (Mát 11,14;1Kir 19,2-20)

KNB SZIT STL BD RUF KG


28És lőn e beszédek után mintegy nyolczadnappal, hogy maga mellé vevé Pétert, Jánost és Jakabot, és felméne a hegyre imádkozni. (Jób 39,3; Zsolt 147,9) 29És imádkozása közben az ő orczájának ábrázata elváltozék, és az ő ruhája fehér és fénylő lőn. (Mát 17,1-8; Márk 9,2-13) 30És ímé két férfiú beszél vala ő vele, kik valának Mózes és Illés; 31Kik dicsőségben megjelenvén, beszélik vala az ő halálát, melyet Jeruzsálemben fog megteljesíteni. 32Pétert pedig és a vele lévőket elnyomá az álom; de mikor felébredtek, láták az ő dicsőségét, és ama két férfiút, kik vele állanak vala. 33És lőn, mikor azok eltávoztak ő tőle, monda Péter Jézusnak: Mester, jó nékünk itt lennünk: csináljunk azért három hajlékot, egyet néked, Mózesnek is egyet, és egyet Illésnek; nem tudván mit mond. (Mát 6,31-34; Jak 1,5-7) 34És mikor ő ezeket mondá, felhő támada és azokat beárnyékozá; ők pedig megfélemlének, mikor azok bementek a felhőbe. 35És szózat lőn a felhőből, mondván: Ez amaz én szerelmes Fiam, őt hallgassátok. (Ésa 42,1; Mát 3,16.17; Ján 3,16.2Pét;1,17) 36És mikor a szózat lőn, találtaték Jézus csak maga. Ők pedig hallgatának, és semmit abból, a mit láttak, senkinek el nem mondának azokban a napokban. (Luk 22,28-30; Jel 3,21)

KNB SZIT STL BD RUF KG