Keresés a Bibliában

14És mikor a tanítványokhoz ment vala, nagy sokaságot láta körülöttök, és írástudókat, a kik azokkal versengenek vala. (Mát 17,14-21; Luk 9,37-42) 15És az egész sokaság meglátván őt, azonnal elálmélkodék, és hozzásietvén köszönté őt. (Csel 26,27-29) 16Ő pedig megkérdezé az írástudókat: Mit versengetek ezekkel? (Mát 22,41-46; Luk 20,41-44) 17És felelvén egy a sokaságból, monda: Mester, ide hoztam hozzád az én fiamat, a kiben néma lélek van. (Zsolt 110,1;2Sám 23,2) 18És a hol csak előfogja, szaggatja őt; ő pedig tajtékot túr, a fogát csikorgatja, és elfonnyad. Mondám hát tanítványaidnak, hogy űzzék ki azt, de nem tudták. (Mát 27,1.2; Luk 26,66;23,1; Ján 18,28) 19Ő pedig felelvén néki, monda: Óh hitetlen nemzetség, meddig leszek még veletek? Meddig szenvedlek még titeket? Hozzátok őt hozzám. (Mát 23,5-7; Luk 20,45-47) 20És hozzá vivék azt; és mihelyt ő meglátta azt, a lélek azonnal szaggatá azt; és leesvén a földre, tajtékot túrván fetreng vala. 21És megkérdezé az atyját: Mennyi ideje, hogy ez esett rajta? Az pedig monda: Gyermeksége óta. (Mát 23,14; Luk 20,47) 22És gyakorta veté őt tűzbe is, vízbe is, hogy elveszítse őt; de ha valamit tehetsz, légy segítségül nékünk, könyörülvén rajtunk. (2Kir 12,9) 23Jézus pedig monda néki: Ha hiheted azt, minden lehetséges a hívőnek. (Márk 11,23) 24A gyermek atyja pedig azonnal kiáltván, könnyhullatással monda: Hiszek Uram! Légy segítségül az én hitetlenségemnek. 25Jézus pedig mikor látta vala, hogy a sokaság még inkább összetódul, megdorgálá a tisztátalan lelket, mondván néki: Te néma és siket lélek, én parancsolom néked, menj ki belőle, és többé belé ne menj! 26És kiáltás és erős szaggatás között kiméne; az pedig olyan lőn, mint egy halott, annyira, hogy sokan azt mondják vala, hogy meghalt. (Mát 24,1-42; Luk 21,5-36) 27Jézus pedig megfogván kezét, fölemelé; és az fölkele. (Ján 11,48) 28Mikor pedig bement vala a házba, tanítványai megkérdezék őt külön: Mi miért nem űzhettük ki azt? 29Ő pedig monda nékik: Ez a faj semmivel sem űzhető ki, csupán könyörgéssel és bőjtöléssel.

KNB SZIT STL BD RUF KG


37És lőn másnap, mikor ők a hegyről leszállottak, sok nép méne elébe. (Mát 17,14-21; Márk 9,14-29) 38És ímé egy a sokaság közül felkiálta, mondván: Mester, kérlek téged, tekints az én fiamra; mert nékem egyetlen egyem: (Mát 6,21) 39És ímé a lélek megragadja őt, és hirtelen kiált; és szaggatja őt, annyira, hogy tajtékot túr, és nehezen megy el tőle, szaggatván őt. (Eféz 6,14) 40És kérem a te tanítványaidat, hogy űzzék ki azt, de nem tudták. (Mát 24,44.46.47) 41Felelvén pedig Jézus, monda: Óh hitetlen és elfajult nemzetség! meddig leszek köztetek, és meddig tűrlek titeket? Hozd ide a te fiadat! (Ján 13,4;Mát 24,46.47) 42A míg pedig az odaméne, azon közben az ördög földhöz üté azt, és megrángatá. De Jézus megdorgálá a tisztátalan lelket, és meggyógyítá a gyermeket, és adá azt az ő atyjának.

KNB SZIT STL BD RUF KG