Keresés a Bibliában

19Az Úr azért, minekutána szólott vala nékik, felviteték a mennybe, és üle az Istennek jobbjára. (Luk 24,50-53; Csel 1,4-11;Zsolt 110,1; Csel 7,55)

KNB SZIT STL BD RUF KG


110 1Dávidé; zsoltár.
Monda az Úr az én uramnak: Ülj az én jobbomon, a míg ellenségeidet zsámolyul vetem a te lábaid alá. (Máté 22,44; Márk 12,36; Luk 20,42; Csel 2,34.35; Zsid 1,13)

KNB SZIT STL BD RUF KG


24Kit az Isten feltámasztott, a halál fájdalmait megoldván; mivelhogy lehetetlen volt néki attól fogvatartatnia. (Csel 15,20.29)

KNB SZIT STL BD RUF KG


20Mert a mi országunk mennyekben van, honnét a megtartó Úr Jézus Krisztust is várjuk; (Eféz 2,6.1Kor;1,7; Kol 1,13; Eféz 2,19; Luk 10,20.1Thess;1,10; Ján 15,19; Róm 8,18.23; Luk 18,7.8;21,28) 21Ki elváltoztatja a mi nyomorúságos testünket, hogy hasonló legyen az Ő dicsőséges testéhez, amaz Ő hatalmas munkája szerint, mely által maga alá is vethet mindeneket. (Róm 12,1.1Kor;6,13;15,50-54.35.36.44.48.2Kor;5,1; Róm 8,11; Zsolt 110,1.2; Mát 22,44)

KNB SZIT STL BD RUF KG


55Mivel pedig teljes vala Szent Lélekkel, a mennybe függesztvén szemeit, látá Istennek dicsőségét, és Jézust állani az Istennek jobbja felől, (Csel 6,3.5;Mát 26,64; Márk 14,62; Luk 22,69; Róm 8,34)

KNB SZIT STL BD RUF KG


30És akkor feltetszik az ember Fiának jele az égen. És akkor sír a föld minden nemzetsége, és meglátják az embernek Fiát eljőni az ég felhőiben nagy hatalommal és dicsőséggel. (Mát 25,31;26,64; Márk 13,26;14,62; Jel 1,7;19,11;Dán 7,13.14) 31Mikor pedig eljő az embernek Fia az ő dicsőségében, és ő vele mind a szent angyalok, akkor beül majd az ő dicsőségének királyiszékébe. (Mát 16,27; Jel 20,11-13)

KNB SZIT STL BD RUF KG


9De ti nem vagytok testben, hanem lélekben, ha ugyan az Isten Lelke lakik bennetek. A kiben pedig nincs a Krisztus Lelke, az nem az övé. (1Kor 3,16) 10Hogyha pedig Krisztus ti bennetek van, jóllehet a test holt a bűn miatt, a lélek ellenben élet az igazságért. (Gal 3,27) 11De ha Annak a Lelke lakik bennetek, a ki feltámasztotta Jézust a halálból, ugyanaz, a ki feltámasztotta Krisztus Jézust a halálból, megeleveníti a ti halandó testeiteket is az ő ti bennetek lakozó Lelke által. (Csel 2,24;1Kor 15,51-54)

KNB SZIT STL BD RUF KG