Keresés a Bibliában

6Ünnepenként pedig egy foglyot szokott vala elbocsátani nékik, a kit épen óhajtának. (Zsolt 103,20.21) 7Vala pedig egy Barabbás nevű, megkötöztetve ama lázadókkal együtt, a kik a lázadás alkalmával gyilkosságot követtek vala el. (Márk 1,24.25;Mát 26,63.64) 8És a sokaság kiáltván, kezdé kérni Pilátust arra, a mit mindenkor megtesz vala nékik. (Márk 1,35-38) 9Pilátus pedig felele nékik, mondván: Akarjátok-é, hogy elbocsássam néktek a zsidók királyát? (Ésa 61,1) 10Mert tudja vala, hogy irígységből adták őt kézbe a főpapok. (Ján 11,48) 11A főpapok azonban felindíták a sokaságot, hogy inkább Barabbást bocsássa el nékik. (Márk 19,42-44; Mát 23,37.38;Ján 11,47-53; Márk 19,47) 12Pilátus pedig felelvén, ismét monda nékik: Mit akartok tehát, hogy cselekedjem ezzel, a kit a zsidók királyának mondotok? (Mik 3,12; Márk 19,43.44;Márk 19,38; Mát 23,38.39) 13És azok ismét kiáltának: Feszítsd meg őt! 14Pilátus pedig monda nékik: Mert mi rosszat cselekedett? Azok pedig annál jobban kiáltanak vala: Feszítsd meg őt! (1Móz 17,12) 15Pilátus pedig eleget akarván tenni a sokaságnak, elbocsátá nékik Barabbást, Jézust pedig megostoroztatván, kezökbe adá, hogy megfeszítsék. (3Móz 12,4.6)

KNB SZIT STL BD RUF KG


13Pilátus pedig a főpapokat, főembereket és a népet egybegyűjtvén, (Mát 27,15-30; Márk 15,6-19; Ján 18,39;19,16) 14Monda nékik: Ide hoztátok nékem ez embert, mint a ki a népet félrevezeti: és ímé én ti előttetek kivallatván, semmi olyan bűnt nem találtam ez emberben, a mivel őt vádoljátok: (Ján 18,38) 15De még Héródes sem; mert titeket ő hozzá igazítálak; és ímé semmi halálra való dolgot nem cselekedett ő. (Luk,23 7. 8.) 16Megfenyítvén azért őt, elbocsátom. (2Móz 20,10.5Móz;5,14; Nehem 13,19; Jer 17,21; Mát 12,2; Márk 2,24; Luk 6,2) 17Kell vala pedig elbocsátania nékik ünnepenként egy foglyot. (Mát 27,15) 18De felkiálta az egész sokaság, mondván: Vidd el ezt, és bocsásd el nékünk Barabbást! (Csel 3,14.15) 19Ki a városban lett valami lázadásért és gyilkosságért vettetett a tömlöczbe. 20Pilátus azért ismét felszólala, el akarván bocsátani Jézust; (Luk 8,11;Mát 12,45; Luk 11,26.2Pét;2,20) 21De azok ellene kiáltának, mondván: Feszítsd meg! Feszítsd meg őt! (2Móz 12,3-6.14-20) 22Ő pedig harmadszor is monda nékik: Mert mi gonoszt tett ez? Semmi halálra való bűnt nem találtam ő benne; megfenyítvén azért őt, elbocsátom! 23Azok pedig nagy fenszóval sürgeték, kérvén, hogy megfeszíttessék; és az ő szavok és a főpapoké erőt vesz vala. (Luk 12,26;17,24.1Thess;4,17) 24És Pilátus megítélé, hogy meglegyen, a mit kérnek vala. (Luk 8,38;10,33; Fil 2,6) 25És elbocsátá nékik azt, a ki lázadásért és gyilkosságért vettetett a tömlöczbe, a kit kértek vala; Jézust pedig kiszolgáltatá az ő akaratuknak. (Mát 27,26; Márk 15,15)

KNB SZIT STL BD RUF KG


39Szokás pedig az nálatok, hogy elbocsássak néktek egyet a husvétünnepen: akarjátok-é azért, hogy elbocsássam néktek a zsidók királyát? (Mát 27,15; Márk 15,6; Luk 23,17) 19 1Akkor azért előfogá Pilátus Jézust, és megostoroztatá. (Mát 27,26; Márk 15,15)

KNB SZIT STL BD RUF KG