Keresés a Bibliában

38Ő pedig monda nékik az ő tanításában: Őrizkedjetek az írástudóktól, a kik örömest járnak hosszú köntösökben és szeretik a piaczokon való köszöntéseket. (Mát 23,5-7; Luk 20,45-47) 39És a gyülekezetekben az előlüléseket, és a lakomákon a főhelyeket: (Mát 27,55.56; Luk 23,49; Ján 19,25;Luk 8,2.3) 40A kik az özvegyeknek házát fölemésztik és színből hosszan imádkoznak: ezek súlyosabb ítélet alá esnek. (Mát 23,14; Luk 20,47)

KNB SZIT STL BD RUF KG


39Monda pedig az Úr néki: Ti farizeusok jóllehet a pohárnak és tálnak külső részét megtisztítjátok; de a belsőtök rakva ragadománynyal és gonoszsággal. (Mát 23,25) 40Bolondok, a ki azt teremtette, a mi kívül van, nem ugyanaz teremtette-é azt is, a mi belől van? (Mát 19,27-29) 41Csak adjátok alamizsnául a mi benne van; és minden tiszta lesz néktek. (Márk 10,29.30) 42De jaj néktek farizeusok! mert megadjátok a dézsmát a mentától, rutától és minden paréjtól, de hátra hagyjátok az ítéletet és az Isten szeretetét: pedig ezeket kellene cselekedni, és amazokat sem elhagyni. (Mát 23,23) 43Jaj néktek farizeusok! mert szeretitek az előlülést a gyülekezetekben, és a piaczokon való köszöntéseket. (Luk 20,45-47; Mát 23,6.7; Márk 12,38.39) 44Jaj néktek képmutató írástudók és farizeusok! mert olyanok vagytok, mint a sírok, a melyek nem látszanak, és az emberek, a kik azokon járnak, nem tudják. (Luk 23,1;24,4-6) 45Felelvén pedig egy a törvénytudók közül, monda néki: Mester, mikor ezeket mondod, minket is bántasz. 46Ő pedig monda: Jaj néktek is törvénytudók! mert elhordozhatatlan terhekkel terhelitek meg az embereket, de ti magatok egy ujjotokkal sem illetitek azokat a terheket. (Mát 23,4; Csel 15,10) 47Jaj néktek! mert ti építitek a próféták sírjait; a ti atyáitok pedig megölték őket. (Mát 23,29.31) 48Tehát bizonyságot tesztek és jóvá hagyjátok atyáitok cselekedeteit; mert azok megölték őket, ti pedig építitek sírjaikat. (Mát 23,31) 49Ezért mondta az Isten bölcsesége is: Küldök ő hozzájuk prófétákat és apostolokat; és azok közül némelyeket megölnek, és némelyeket elüldöznek; (Csel 12,2;7,59;5,40) 50Hogy számon kéressék e nemzetségtől minden próféták vére, mely e világ fundamentomának felvettetésétől fogva kiontatott, (Mát 23,34.35) 51Az Ábel vérétől fogva mind a Zakariás véréig, ki elveszett az oltár és a templom között: bizony, mondom néktek, számon kéretik e nemzetségtől. (1Móz 4,8;2Krón 24,20.21) 52Jaj néktek törvénytudók! mert elvettétek a tudománynak kulcsát: ti magatok nem mentetek be, és a kik be akartak menni, azokat meggátoltátok. (Mát 23,13) 45És az egész nép hallására monda az ő tanítványainak: (Mát 23,5-7; Márk 12,38-39) 46Oltalmazzátok meg magatokat az írástudóktól, kik hosszú köntösökben akarnak járni, és szeretik a piaczokon való köszöntéseket, és a gyülekezetekben az első űlést, és a lakomákon a főhelyeket; (Mát 23,5-7.14) 47Kik az özvegyeknek házát felemésztik, és színből hosszan imádkoznak; ezek súlyosabb ítélet alá esnek. (Mát 23,14; Márk 12,40)

KNB SZIT STL BD RUF KG