Keresés a Bibliában

18És jövének hozzá Sadduczeusok, a kik azt mondják, hogy nincsen feltámadás. És megkérdezék őt, mondván: (Mát 22,23-33; Luk 20,27-38) 19Mester, Mózes azt írta nékünk, hogy ha valakinek fitestvére meghalt, és feleséget hagyott hátra, gyermekeket pedig nem hagyott, akkor az ő feleségét vegye el az ő fitestvére, és támasszon magot a fitestvérének. (5Móz 25,5.6) 20Heten valának tehát fitestvérek. És az első feleséget vőn, de meghalván, magot nem hagya. (Mát 27,32; Luk 23,26;Róm 16,13) 21És a második elvevé az asszonyt, de meghala, és magot ő sem hagya: a harmadik is hasonlóképen; (Mát 27,33-44; Luk 23,32-43; Ján 19,17-27) 22És mind a hét elvevé azt, és magot nem hagyának. Legutoljára meghalt az asszony is. (Zsolt 69,22) 23A feltámadáskor tehát, mikor feltámadnak, melyiköknek lesz a felesége? Mert mind a hétnek a felesége volt. (Zsolt 22,19) 24Jézus pedig felelvén, monda nékik: Avagy nem azért tévelyegtek-é, mert nem ismeritek az írásokat, sem az Istennek hatalmát? (1Pét 1,15) 25Mert mikor a halálból feltámadnak, sem nem házasodnak, sem férjhez nem mennek, hanem olyanok lesznek, mint az angyalok a mennyekben. (Mát 27,37; Luk 23,38; Ján 19,19) 26A halottakról pedig, hogy feltámadnak, nem olvastátok-é a Mózes könyvében, a csipkebokornál, hogy mi módon szólott néki az Isten, mondván: Én vagyok Ábrahám Istene, és Izsák Istene, és Jákób Istene. (2Móz 3,2.6) 27Az Isten nem holtaknak, hanem élőknek Istene. Ti tehát igen tévelyegtek. (Ésa 53,12)

KNB SZIT STL BD RUF KG


27Hozzá menvén pedig a sadduczeusok közül némelyek, a kik tagadják, hogy van feltámadás, megkérdék őt, (Mát 22,23-32; Márk 12,18-27) 28Mondván: Mester, Mózes megírta nékünk, ha valakinek testvére meghal, kinek felesége volt, és magzatok nélkül hal meg, hogy annak testvére elvegye annak feleségét, és támasszon magot az ő testvérének. (5Móz 25,5.6) 29Hét testvér vala azért: és az első feleséget vévén, meghalt magzatok nélkül; (Luk 1,28;3,23) 30A másik vevé el azért annak feleségét, és az is magzatok nélkül halt meg; 31Akkor a harmadik vette el azt; és hasonlóképen mind a heten is; és nem hagytak magot, és meghaltak. (Luk 19,43.44;21,23.24) 32Mind ezek után pedig meghalt az asszony is. (Ésa 2,19; Jel 6,19) 33A feltámadáskor azért kinek a felesége lesz közülök? mert mind a hétnek felesége volt. (Luk,20 14. 15.) 34És felelvén, monda nékik Jézus: E világnak fiai házasodnak és férjhez adatnak: (Ésa 53,12; Ján 19,18) 35De a kik méltókká tétetnek, hogy ama világot elvegyék, és a halálból való feltámadást, sem nem házasodnak, sem férjhez nem adatnak: (Fil 3,11.2Thess;1,5) 36Mert meg sem halhatnak többé: mert hasonlók az angyalokhoz; és az Isten fiai, mivelhogy a feltámadásnak fiai. (Mát 5,44;Zsolt 22,19) 37Hogy pedig a halottak feltámadnak, Mózes is megjelentette a csipkebokornál, mikor az Urat Ábrahám Istenének és Izsák Istenének és Jákób Istenének mondja. (2Móz 3,6) 38Az Isten pedig nem a holtaknak, hanem az élőknek Istene: mert mindenek élnek ő néki. (Zsolt 69,22) 39Felelvén pedig némelyek az írástudók közül, mondának: Mester, jól mondád! (Mát 27,39-44) 40És többé semmit sem mertek tőle kérdezni. (Mát 27,37; Márk 15,26; Ján 19,19)

KNB SZIT STL BD RUF KG