Keresés a Bibliában

24Azért mondom néktek: A mit könyörgéstekben kértek, higyjétek, hogy mindazt megnyeritek, és meglészen néktek. (Mát 21,22; Ján 14,13)

KNB SZIT STL BD RUF KG


5És monda nékik: Ki az közületek, a kinek barátja van, és ahhoz megy éjfélkor, és ezt mondja néki: Barátom, adj nékem kölcsön három kenyeret, (Luk 18,14; Jób 22,29; Máté 23,12) 6Mert az én barátom én hozzám jött az útról, és nincs mit adjak ennie; (Luk 6,33) 7Az pedig onnét belőlről felelvén, ezt mondaná: Ne bánts engem: immár az ajtó be van zárva, és az én gyermekeim velem vannak az ágyban; nem kelhetek fel, és nem adhatok néked? (Máté 25,34-36.40) 8Mondom néktek, ha azért nem fog is felkelni és adni néki, mert az barátja, de annak tolakodása miatt felkél és ád néki, a mennyi kell. (Luk 9,24; Mát 10,39;16,25; Márk 8,35; Ján 12,25) 9Én is mondom néktek: Kérjetek és megadatik néktek; keressetek és találtok; zörgessetek és megnyittatik néktek. (Mát 7,7) 10Mert a ki kér, mind kap; és a ki keres, talál; és a zörgetőnek megnyittatik. (Mát 7,8; Péld 8,17) 11Melyik atya pedig az közületek, a kitől a fia kenyeret kér, és ő talán követ ád néki? vagy ha halat, vajjon a hal helyett kígyót ád-é néki? (Mát 15,24;10,5.6; Csel 13,46) 12Avagy ha tojást kér, vajjon skorpiót ád-é néki? (Mát 24,28) 13Ha azért ti gonosz létetekre tudtok a ti fiaitoknak jó ajándékokat adni, mennyivel inkább ád a ti mennyei Atyátok Szent Lelket azoknak, a kik tőle kérik. (Jak 1,5.6.17)

KNB SZIT STL BD RUF KG


13És kerestek engem és megtaláltok, mert teljes szívetekből kerestek engem. (2Kir 21,7) 14És megtaláltok engem, azt mondja az Úr, és visszahozlak a fogságból, és összegyűjtlek titeket minden nemzet közül és mindama helyekről, a hová kiűztelek titeket, azt mondja az Úr, és visszahozlak e helyre, a honnan számkivetettelek titeket. (Zsolt 126,1.2)

KNB SZIT STL BD RUF KG