Keresés a Bibliában

46És Jerikóba érkezének: és mikor ő és az ő tanítványai és nagy sokaság Jerikóból kimennek vala, a Timeus fia, a vak Bartimeus, ott üle az úton, koldulván. (Máté 20,29-34; Luk 18,35-43) 47És a mikor meghallá, hogy ez a Názáreti Jézus, kezde kiáltani, mondván: Jézus, Dávidnak Fia, könyörülj rajtam! (Márk 9,38) 48És sokan feddik vala őt, hogy hallgasson; de ő annál jobban kiáltja vala: Dávidnak Fia, könyörülj rajtam! (Márk 10,38) 49Akkor Jézus megállván, mondá, hogy hívják elő. És előhívják vala a vakot, mondván néki: Bízzál; kelj föl, hív tégedet. (4Móz 6,3; Bir 13,4-5.1Sám;1,11) 50Az pedig felső ruháját ledobván, és felkelvén, Jézushoz méne. 51És felelvén Jézus, monda néki: Mit akarsz, hogy cselekedjem veled? A vak pedig monda néki: Mester, hogy lássak. (Malak 3,1;4,6; Mát 17,11-13) 52Jézus pedig monda néki: Eredj el, a te hited megtartott téged. És azonnal megjött a szemevilága, és követi vala Jézust az úton. (Márk 5,34; Máté 9,22; Luk 7,50;8,48;17,19;18,42)

KNB SZIT STL BD RUF KG


35Lőn pedig, mikor Jerikhóhoz közeledett, egy vak ül vala az út mellett koldulván. (Mát 20,29-34; Márk 10,46-52) 36És mikor hallotta a mellette elmenő sokaságot, tudakozódék, mi dolog az? (Mát 26,20-30; Márk 14,17-26; Ján 13,21-26) 37Megmondák pedig néki, hogy a Názáretbeli Jézus megy el arra. 38És kiálta, mondván: Jézus, Dávidnak Fia, könyörülj rajtam! (Márk 16,5.6) 39A kik pedig elől mentek, dorgálák őt, hogy hallgasson; de ő annál inkább kiálta: Dávidnak Fia, könyörülj rajtam! (Mát 17,22.23) 40És Jézus megállván, parancsolá, hogy vigyék azt hozzá; és mikor közel ért, megkérdé őt, (Márk 14,25) 41Mondván: Mit akarsz, hogy cselekedjem veled? Az pedig monda: Uram, hogy az én szemem világa megjőjjön. (1Kor 11,24.25) 42És Jézus monda néki: Láss, a te hited téged megtartott. (Luk 7,50;8,48;17,19; Mát 9,22; Márk 5,34;10,52) 43És azonnal megjöve annak szeme világa, és követé őt, dicsőítvén az Istent az egész sokaság pedig ezt látván, dicsőséget ada az Istennek. (Mát 26,21-23)

KNB SZIT STL BD RUF KG