Keresés a Bibliában

24 1A hétnek első napján pedig kora reggel a sírhoz menének, vivén az elkészített fűszerszámokat, és némely más asszonyok is velök. (Mát 28,1-10; Márk 16,1-10; Ján 20,1-18) 2És a követ a sírról elhengerítve találák. (Luk 1,7.15.26.34; Mát 3,11; Márk 1,7; Luk 3,16) 3És mikor bementek, nem találák az Úr Jézus testét. (1Kor 4,7) 4És lőn, hogy mikor ők e felett megdöbbenének, ímé két férfiú álla melléjök fényes öltözetben: (Luk 1,20;Malak 3,1; Mát 11,10; Márk 1,2; Luk 1,17) 5És mikor ők megrémülvén a földre hajták orczájokat, azok mondának nékik: Mit keresitek a holtak között az élőt? (Márk 16,5.6) 6Nincs itt, hanem feltámadott: emlékezzetek rá, mint beszélt néktek, még mikor Galileában volt, (Mát 17,22.23) 7Mondván: Szükség az ember Fiának átadatni a bűnös emberek kezébe, és megfeszíttetni, és harmadnapon feltámadni. (Luk 9,22;17,25; Mát 16,21;17,22;20,18; Márk 8,31;9,31;10,33) 8Megemlékezének azért az ő szavairól. (Luk,24 11.) 9És visszatérvén a sírtól, elmondák mindezeket a tizenegynek, és mind a többieknek. (Mát 28,8-10) 10Valának pedig Mária Magdaléna, és Johanna, és a Jakab anyja Mária, és egyéb asszonyok ő velök, a kik ezeket mondák az apostoloknak. (Luk 8,2.3) 11De az ő szavuk csak üres beszédnek látszék azok előtt; és nem hivének nékik. (Luk 13,3;17,2; Mát 11,27;28,18; Luk 10,22; Zsid 2,8) 12Péter azonban felkelvén elfuta a sírhoz, és behajolván látá, hogy csak a lepedők vannak ott; és elméne, magában csodálkozván e dolgon. (Ján 20,3-8)

KNB SZIT STL BD RUF KG