Keresés a Bibliában

24Támada pedig köztük versengés is, hogy ki tekinthető köztük nagyobbnak. (Luk 9,46) 25Ő pedig monda nékik: A pogányokon uralkodnak az ő királyaik, és a kiknek azokon hatalmuk van, jóltévőknek hivatnak. (Mát 20,25-27; Márk 10,42-44) 26De ti nem úgy: hanem a ki legnagyobb köztetek, olyan legyen, mint a ki legkisebb; és a ki fő, mint a ki szolgál. (Luk 17,1) 27Mert melyik nagyobb, az-é, a ki asztalnál ül, vagy a ki szolgál? nemde a ki asztalnál ül? De én ti köztetek olyan vagyok, mint a ki szolgál. (Mát 20,28) 28Ti vagytok pedig azok, kik megmaradtatok én velem az én kísérteteimben; (2Tim 2,12) 29Én azért adok néktek, miképen az én Atyám adott nékem, országot, (Luk 14,3;17,24.1Thess;4,17) 30Hogy egyetek és igyatok az én asztalomon az én országomban, és üljetek királyi székeken, ítélvén az Izráelnek tizenkét nemzetségét. (Mát 19,28.29) 31Monda pedig az Úr: Simon! Simon! ímé a Sátán kikért titeket, hogy megrostáljon, mint a búzát; (Mát 26,69-73) 32De én imádkoztam érted, hogy el ne fogyatkozzék a te hited: te azért idővel megtérvén, a te atyádfiait erősítsed. (Luk 9,52.53) 33Ő pedig monda néki: Uram, te veled kész vagyok mind tömlöczre, mind halálra menni! (Luk,22 26. Luk 7,37-39. Ésa. 12,3.) 34És ő monda: Mondom néked Péter: Ma nem szól addig a kakas, míg te háromszor meg nem tagadod, hogy ismersz engem. (Mát 26,34; Márk 14,30; Ján 13,38) 35És monda nékik: Mikor elküldtelek benneteket erszény, táska és saru nélkül, volt-é valamiben fogyatkozástok? Ők pedig mondának: Semmiben sem. (Luk 9,3;10,4; Mát 10,5.9.10) 36Monda azért nékik: De most, a kinek erszénye van elővegye, hasonlóképen a táskát; és a kinek nincs, adja el felső ruháját, és vegyen szablyát. 37Mert mondom néktek, hogy még ennek az írásnak be kell teljesülni rajtam, hogy: És a gonoszok közé számláltatott. Mert a mik reám vonatkoznak is, elvégeztetnek. (Ésa 53,12; Márk 15,28) 38Azok pedig mondának: Uram, ímé van itt két szablya. Ő pedig monda: Elég. (Luk 1,9;1Ján 2,10)

KNB SZIT STL BD RUF KG