Keresés a Bibliában

20Mikor pedig látjátok Jeruzsálemet hadseregektől körülvéve, akkor tudjátok meg, hogy elközelgett az ő elpusztulása. (Luk 19,43.44) 21Akkor a kik Júdeában lesznek, fussanak a hegyekre; és a kik annak közepette, menjenek ki abból; és a kik a mezőben, ne menjenek be abba. (Mát 28,8-10) 22Mert azok a bosszúállásnak napjai, hogy beteljesedjenek mind azok, a mik megírattak. (Dán 9,16; Mát 24,15.21.22) 23Jaj pedig a terhes és szoptató asszonyoknak azokban a napokban; mert nagy szükség lesz e földön, és harag e népen. 24És elhullanak fegyvernek éle által, és fogva vitetnek minden pogányok közé; és Jeruzsálem megtapodtatik a pogányoktól, míglen betelik a pogányok ideje. (Róm 11,25.26; Jel 11,2) 25És lesznek jelek a napban, holdban és csillagokban; és a földön pogányok szorongása a kétség miatt, mikor a tenger és a hab zúgni fog, (Márk 16,12) 26Mikor az emberek elhalnak a félelem miatt és azoknak várása miatt, a mik e föld kerekségére következnek: mert az egek erősségei megrendülnek. (Luk 7,50;19,39) 27És akkor meglátják az embernek Fiát eljőni a felhőben, hatalommal és nagy dicsőséggel. (Dán 7,13; Mát 24,30;25,31;26,64; Márk 13,26;14,62) 28Mikor pedig ezek kezdenek meglenni, nézzetek fel és emeljétek fel a ti fejeteket; mert elközelget a ti váltságtok. (Luk,21 31.) 29Monda pedig nékik egy példázatot: Tekintsétek meg a fügefát és minden fákat: (Mát 24,32; Márk 13,28) 30Mikor immár hajtanak, és ezt látjátok, ti magatoktól tudjátok, hogy már közel van a nyár. 31Ezenképen ti is, mikor látjátok, hogy ezek meglesznek, tudjátok meg, hogy közel van az Isten országa. (Mát 26,3; Márk 14,1; Luk 22,2) 32Bizony mondom néktek, hogy e nemzetség el nem múlik, mígnem mind ezek meglesznek. 33Az ég és a föld elmúlnak, de az én beszédeim semmiképen el nem múlnak. (Luk,21 6.;Zsolt 102,27.28; Mát 24,31) 34De vigyázzatok magatokra, hogy valamikor meg ne nehezedjék a ti szívetek dobzódásnak, részegségnek és ez élet gondjainak miatta, és váratlanul reátok ne jőjjön az a nap: (Róm 13,13.14;Luk,21 6. 23. 24.) 35Mert mintegy tőr, úgy lep meg mindeneket, a kik az egész föld színén lakoznak. (Mát 24,42-44) 36Vigyázzatok azért minden időben, kérvén, hogy méltókká tétessetek arra, hogy elkerüljétek mindezeket, a mik bekövetkeznek, és megállhassatok az embernek Fia előtt! (1Thess 5,5.6)

KNB SZIT STL BD RUF KG