Keresés a Bibliában

21 1És mikor feltekintett, látá, hogy a gazdagok hányják az ő ajándékaikat a perselybe. (Márk 12,41-44) 2Láta pedig egy szegény özvegy asszonyt is, hogy abba két fillért vete. (Mát 27,54) 3És monda: Igazán mondom néktek, hogy e szegény özvegy mindenkinél többet vete: (2Kor 8,12) 4Mert mind ezek az ő fölöslegükből vetettek Istennek az ajándékokhoz: ez pedig az ő szegénységéből minden vagyonát, a mije volt, oda veté. (Mát 27,55.56; Márk 15,40.41; Ján 19,25) 5És mikor némelyek mondának a templom felől, hogy szép kövekkel és ajándékokkal van felékesítve, monda: (Mát 24,1-42; Márk 13,1-37) 6Ezekből, a miket láttok, jőnek napok, melyekben kő kövön nem marad, mely le nem romboltatnék. (Luk 19,43.44) 7Megkérdék pedig őt, mondván: Mester, mikor lesznek azért ezek? és mi lesz a jel, mikor mind ezek meglesznek? 8Ő pedig monda: Meglássátok, hogy el ne hitessenek benneteket: mert sokan jőnek el az én nevemben, kik ezt mondják: Én vagyok; és: Az idő elközelgett; ne menjetek azért utánok. (Mát 24,4.5) 9És mikor hallotok háborúkról és zendülésekről, meg ne félemljetek; mert ezeknek meg kell lenni előbb, de nem jő mindjárt a vég. 10Akkor monda nékik: Nemzet nemzet ellen támad, és ország ország ellen; 11És minden felé nagy földindulások lesznek, és éhségek és döghalálok; és rettegtetések és nagy jelek lesznek az égből. (Luk 6,69) 12De mind ezeknek előtte kezeiket reátok vetik, és üldöznek titeket, adván a gyülekezetek elé, és tömlöczökbe és királyok és helytartók elé visznek az én nevemért. (Luk 12,11) 13De ebből néktek lesz tanúbizonyságotok. (Mát 28,1-10; Márk 16,1-10; Ján 20,1-18) 14Tökéljétek el azért a ti szívetekben, hogy nem gondoskodtok előre, hogy mit feleljetek védelmetekre: (Luk 12,11; Mát 10,19.20; Márk 13,14) 15Mert én adok néktek szájat és bölcseséget, melynek ellene nem szólhatnak, sem ellene nem állhatnak mind azok, a kik magokat ellenetekbe vetik. (2Móz 4,12; Csel 4,7.8) 16Elárulnak pedig titeket szülők és testvérek is, rokonok és barátok is; és megölnek némelyeket ti közületek. (Mik 7,5-7;Csel 7,59;12,2) 17És gyűlöletesek lesztek mindenki előtt az én nevemért. (Mát 10,30) 18De fejeteknek egy hajszála sem vész el. (Mát 10,22) 19A ti béketűréstek által nyeritek meg lelketeket. (Luk 9,22;17,25; Mát 16,21;17,22;20,18; Márk 8,31;9,31;10,33) 20Mikor pedig látjátok Jeruzsálemet hadseregektől körülvéve, akkor tudjátok meg, hogy elközelgett az ő elpusztulása. (Luk 19,43.44) 21Akkor a kik Júdeában lesznek, fussanak a hegyekre; és a kik annak közepette, menjenek ki abból; és a kik a mezőben, ne menjenek be abba. (Mát 28,8-10) 22Mert azok a bosszúállásnak napjai, hogy beteljesedjenek mind azok, a mik megírattak. (Dán 9,16; Mát 24,15.21.22) 23Jaj pedig a terhes és szoptató asszonyoknak azokban a napokban; mert nagy szükség lesz e földön, és harag e népen. 24És elhullanak fegyvernek éle által, és fogva vitetnek minden pogányok közé; és Jeruzsálem megtapodtatik a pogányoktól, míglen betelik a pogányok ideje. (Róm 11,25.26; Jel 11,2) 25És lesznek jelek a napban, holdban és csillagokban; és a földön pogányok szorongása a kétség miatt, mikor a tenger és a hab zúgni fog, (Márk 16,12) 26Mikor az emberek elhalnak a félelem miatt és azoknak várása miatt, a mik e föld kerekségére következnek: mert az egek erősségei megrendülnek. (Luk 7,50;19,39) 27És akkor meglátják az embernek Fiát eljőni a felhőben, hatalommal és nagy dicsőséggel. (Dán 7,13; Mát 24,30;25,31;26,64; Márk 13,26;14,62) 28Mikor pedig ezek kezdenek meglenni, nézzetek fel és emeljétek fel a ti fejeteket; mert elközelget a ti váltságtok. (Luk,21 31.) 29Monda pedig nékik egy példázatot: Tekintsétek meg a fügefát és minden fákat: (Mát 24,32; Márk 13,28) 30Mikor immár hajtanak, és ezt látjátok, ti magatoktól tudjátok, hogy már közel van a nyár. 31Ezenképen ti is, mikor látjátok, hogy ezek meglesznek, tudjátok meg, hogy közel van az Isten országa. (Mát 26,3; Márk 14,1; Luk 22,2) 32Bizony mondom néktek, hogy e nemzetség el nem múlik, mígnem mind ezek meglesznek. 33Az ég és a föld elmúlnak, de az én beszédeim semmiképen el nem múlnak. (Luk,21 6.;Zsolt 102,27.28; Mát 24,31) 34De vigyázzatok magatokra, hogy valamikor meg ne nehezedjék a ti szívetek dobzódásnak, részegségnek és ez élet gondjainak miatta, és váratlanul reátok ne jőjjön az a nap: (Róm 13,13.14;Luk,21 6. 23. 24.) 35Mert mintegy tőr, úgy lep meg mindeneket, a kik az egész föld színén lakoznak. (Mát 24,42-44) 36Vigyázzatok azért minden időben, kérvén, hogy méltókká tétessetek arra, hogy elkerüljétek mindezeket, a mik bekövetkeznek, és megállhassatok az embernek Fia előtt! (1Thess 5,5.6) 37Tanít vala pedig naponta a templomban; éjszakára pedig kimenvén, a hegyen vala, mely Olajfák hegyének neveztetik. (Ján 8,12) 38És kora reggel hozzá megy vala az egész nép, hogy őt hallgassa a templomban. (Zsolt 110,7)

KNB SZIT STL BD RUF KG

Előző fejezet Következő fejezet