Keresés a Bibliában

67És Zakariás, az ő atyja beteljesedék Szent Lélekkel, és prófétála mondván: (Mát 24,27.30) 68Áldott az Úr, Izráel Istene, hogy meglátogatta és megváltotta az ő népét, (Luk 9,22;22,63.64;23,33;24,7; Mát 16,21;17,24;20,18; Márk 8,31;9,31;10,33) 69És felemelte az üdvösségnek szarvát nékünk az ő gyermekének, Dávidnak házában, (Zsolt 132,11.17; Jer 23,6) 70A mint szólott az ő szent prófétáinak szája által, kik eleitől fogva voltak, (Ezék 47,9.10; Csel 2,38-41) 71Hogy a mi ellenségeinktől megszabadít, és mindazoknak kezéből, a kik minket gyűlölnek; 72Hogy irgalmasságot cselekedjék a mi atyáinkkal, és megemlékezzék az ő szent szövetségéről, (1Móz 3,15;12,3;22,15-18;28,14; Zsid 6,13) 73Az esküvésről, a melylyel megesküdt Ábrahámnak, a mi atyánknak, hogy ő megadja nékünk, 74Hogy megszabadulván a mi ellenségeink kezéből, félelem nélkül szolgáljunk néki. (Zsid 2,14.15) 75Szentségben és igazságban ő előtte a mi életünknek minden napjaiban. (1Pét 1,15) 76Te pedig kis gyermek, a magasságos Isten prófétájának hivattatol; mert az Úr előtt jársz, hogy az ő útait megkészítsed; (Malak 3,1.2;4,5.6) 77És az üdvösség ismeretére megtanítsad az ő népét, a bűnöknek bocsánatjában. (Mát 3,1-3) 78A mi Istenünk nagy irgalmasságáért, a melylyel meglátogatott minket a naptámadat a magasságból, (Zak 3,8;6,12; Malak 4,2) 79Hogy megjelenjék azoknak, a kik a sötétségben és a halálnak árnyékában ülnek; hogy igazgassa a mi lábainkat a békességnek útjára! (Ésa 9,2;42,7;43,8;49,9; Malak 4,2)

KNB SZIT STL BD RUF KG