Keresés a Bibliában

50Kivivé pedig őket Bethániáig; és felemelvén az ő kezeit, megáldá őket. (Luk 4,14) 51És lőn, hogy míg áldá őket, tőlök elszakadván, felviteték a mennybe. (Márk 16,19; Csel 1,9) 52Ők pedig imádván őt, visszatérének nagy örömmel Jeruzsálembe; (Luk 15,5) 53És mindenkor a templomban valának, dícsérvén és áldván az Istent. Ámen. (Csel 1,14)

KNB SZIT STL BD RUF KG


4És velök összejövén, meghagyá nékik, hogy el ne menjenek Jeruzsálemből, hanem várják be az Atyának ígéretét, melyet úgymond, hallottatok tőlem: (Luk 24,49;Ján 14,26;15,26) 5Hogy János ugyan vízzel keresztelt, ti azonban Szent Lélekkel fogtok megkereszteltetni nem sok nap mulva. (Mát 3,11; Márk 1,8; Luk 3,16; Ján 1,33; Csel 2,1-4) 6Mikor azért azok egybegyűltek, megkérdék őt, mondván: Uram, avagy nem ez időben állítod-é helyre az országot Izráelnek? (Csel 4,1;Csel 2,12) 7Monda pedig nékik: Nem a ti dolgotok tudni az időket vagy alkalmakat, melyeket az Atya a maga hatalmába helyheztetett. 8Hanem vesztek erőt, minekutána a Szent Lélek eljő reátok: és lesztek nékem tanúim úgy Jeruzsálemben, mint az egész Júdeában és Samariában és a földnek mind végső határáig. (Csel 2,32) 9És mikor ezeket mondotta, az ő láttokra felemelteték, és felhő fogá el őt szemeik elől. (Márk 16,19; Luk 24,51) 10És a mint szemeiket az égre függesztették, mikor ő elméne, ímé két férfiú állott meg mellettük fehér ruhában, (Csel 4,18;Mát 27,25) 11Kik szóltak is: Galileabeli férfiak, mit állotok nézve a mennybe? Ez a Jézus, a ki felviteték tőletek a mennybe, akképen jő el, a miképen láttátok őt felmenni a mennybe. (Mát. 24,30. Márk 13,26. Jel. 1,7. 1 Thess 4,16.)

KNB SZIT STL BD RUF KG