Keresés a Bibliában

8Meglássátok, hogy senki ne legyen, a ki bennetek zsákmányt vet a bölcselkedés és üres csalás által, mely emberek rendelése szerint, a világ elemi tanításai szerint, és nem a Krisztus szerint való: (Kol 1,27;2,2.3.4.6.14.20.23; Gal 5,1; Eféz 5,6; Gal 1,12.2Thess;3,6; Gal 4,3.9; Zsid 5,12) 23A melyek bölcsességnek látszanak ugyan a magaválasztotta istentiszteletben és alázatoskodásban és a test gyötrésében; de nincs bennök semmi becsülni való, mivelhogy a test hízlalására valók. (Kol,2 8. 16. 21. Kol 1,9. 1 Kor. 1,22. Róm. 12,1. 2.)

KNB SZIT STL BD RUF KG


18De mondom: Avagy nem hallották-é? Sőt inkább az egész földre elhatott az ő hangjok, és a lakóföld véghatáráig az ő beszédök. (Zsolt 19,5) 2Melyet eleve megígért az ő prófétái által a szentírásokban, (1Móz 3,15;49,10; Ésa 7,14;9,6.7;53,1-12) 8Először hálát adok az én Istenemnek a Jézus Krisztus által mindnyájatokért, hogy a ti hiteteknek az egész világon híre van; (Eféz 5,20.1Thess;1,2) 14Mert mikor a pogányok, a kiknek törvényök nincsen, természettől a törvény dolgait cselekszik, akkor ők, törvényök nem lévén, önmagoknak törvényök: (Eféz 4,23.1Thess;4,3)

KNB SZIT STL BD RUF KG


9(Mert a világosságnak gyümölcse minden jóságban és igazságban és valóságban van), (Gal 5,22; Róm 6,13; Fil 1,11.18;4,8.1Kor;5,8)

KNB SZIT STL BD RUF KG


22De a Léleknek gyümölcse: szeretet, öröm, békesség, béketűrés, szívesség, jóság, hűség, szelídség, mértékletesség. (Kol 3,20)

KNB SZIT STL BD RUF KG


11Teljesek lévén az igazságnak gyümölcsével, melyet Jézus Krisztus teremt az Isten dicsőségére és magasztalására. (Róm 6,22; Kol 1,10; Péld 11,30; Eféz 5,9; Ján 15,4-5.1Kor;6,20; Róm 2,23-24;11,36; Eféz 3,21)

KNB SZIT STL BD RUF KG


24De semmivel sem gondolok, még az én életem sem drága nékem, csakhogy elvégezhessem az én futásomat örömmel, és azt a szolgálatot, melyet vettem az Úr Jézustól, hogy bizonyságot tegyek az Isten kegyelmének evangyéliomáról. (Fil 2,17; Csel 21,13;Csel 9,15; Gal 1,15.16)

KNB SZIT STL BD RUF KG


6Csodálkozom, hogy Attól, a ki titeket Krisztus kegyelme által elhívott, ily hamar más evangyéliomra hajlotok. (1Móz 2,22.23.2Kor;5,17; Gal 6,15.2Pét;1,4; Róm 12,5.1Kor;6,15) 21Nem törlöm el az Isten kegyelmét; mert ha a törvény által van az igazság, tehát Krisztus ok nélkül halt meg. (Gal 5,4; Róm 4,14)

KNB SZIT STL BD RUF KG