Keresés a Bibliában

5A mennyekben néktek eltett reménységért, a melyet már előbb hallottatok az igazság beszédében, mely az evangyéliom: (Kol 3,3.4.24.1Pét;1,4.2Kor;9,6; Gal 6,9; Róm 8,24.25; Mát 6,20.21.1Tim;6,19; Fil 3,20)

KNB SZIT STL BD RUF KG


2Monda nékik: Vajjon vettetek-é Szent Lelket, minekutána hivőkké lettetek? Azok pedig mondának néki: Sőt inkább azt sem hallottuk, hogy ha vagyon-é Szent Lélek. (Mát 22,23; Márk 12,18; Luk 20,27) 3És monda nékik: Mire keresztelkedtetek meg tehát? Azok pedig mondának: A János keresztségére. (Csel 5,38.39) 4Monda pedig Pál: János megtérésnek keresztségével keresztelt, azt mondván a népnek, hogy a ki ő utána jövendő, abban higyjenek, tudniillik a Krisztus Jézusban. (Mát 3,1-3.11; Márk 1,4.8; Luk 3,3.16) 5Mikor pedig ezt hallák, megkeresztelkedének az Úr Jézusnak nevére. (Csel 16,9;18,9.10;27,23;Csel 19,21; Róm 15,24) 37Ezeket pedig mikor hallották, szívökben megkeseredének, és mondának Péternek és a többi apostoloknak: Mit cselekedjünk, atyámfiai, férfiak? 38Péter pedig monda nékik: Térjetek meg és keresztelkedjetek meg mindnyájan a Jézus Krisztusnak nevében a bűnöknek bocsánatjára; és veszitek a Szent Lélek ajándékát. (Csel 9,11;22,3) 12De miután hittek Filepnek, a ki az Isten országára és a Jézus Krisztus nevére tartozó örvendetes dolgokat hirdeti vala, megkeresztelkedének mind férfiak, mind asszonyok. (Márk 16,18; Luk 10,19)

KNB SZIT STL BD RUF KG


5Felele Jézus: Bizony, bizony mondom néked: Ha valaki nem születik víztől és Lélektől, nem mehet be az Isten országába.

KNB SZIT STL BD RUF KG


30És meg ne szomorítsátok az Istennek ama Szent Lelkét, a ki által megpecsételtettetek a teljes váltságnak napjára. (Eféz 1,13; Róm 5,5;8,16.23)

KNB SZIT STL BD RUF KG


16Hanem ez az, a mi megmondatott Jóel prófétától: (Jóel 2,28-32) 17És lészen az utolsó napokban, ezt mondja az Isten, kitöltök az én Lelkemből minden testre: és prófétálnak a ti fiaitok és leányaitok, és a ti ifjaitok látásokat látnak, és a ti véneitek álmokat álmodnak. (Ésa 44,3) 18És épen az én szolgáimra és az én szolgálóleányaimra is kitöltök azokban a napokban az én Lelkemből, és prófétálnak. (1Móz 12,7;13,15)

KNB SZIT STL BD RUF KG


28És lészen azután, hogy kiöntöm lelkemet minden testre, és prófétálnak a ti fiaitok és leányaitok; véneitek álmokat álmodnak; ifjaitok pedig látomásokat látnak. (Ésa 44,3; Csel 2,17) 29Sőt még a szolgákra és szolgálóleányokra is kiöntöm azokban a napokban az én lelkemet. (Ezék 37,14;Ámós 8,10)

KNB SZIT STL BD RUF KG


10A Dávid házára és Jeruzsálem lakosaira pedig kiöntöm a kegyelemnek és könyörületességnek lelkét, és reám tekintenek, a kit átszegeztek, és siratják őt, a mint siratják az egyetlen fiút, és keseregnek utána, a mint keseregnek az elsőszülött után. (Ezék 37,14;Ámós 8,10)

KNB SZIT STL BD RUF KG