Keresés a Bibliában

16Mert Ő benne teremtetett minden, a mi van a mennyekben és a földön, láthatók és láthatatlanok, akár királyi székek, akár uraságok, akár fejedelemségek, akár hatalmasságok; mindenek Ő általa és Ő reá nézve teremttettek; (Ján 1,3; Zsid 1,2; Eféz 1,21; Zsolt 80,2;99,1; Ezék 1,4-28; Jel 4,6-11;5,14;7,11; Luk 1,19; Dán 10,13;12,1; Jel 8,2)

KNB SZIT STL BD RUF KG


16És hogy megbékéltesse az Istennel mind a kettőt, egy testben a keresztfa által, megölvén ezen az ellenségeskedést. (Csel 10,28; Kol 1,20; Róm 5,10.2Kor;5,18.20.1Kor;10,17; Kol 3,15) 2Teljes alázatossággal és szelídséggel, hosszútűréssel, elszenvedvén egymást szeretetben, (Gal 6,2; Mát 11,29; Kol 3,12; Róm 15,1.1Kor;13,4)

KNB SZIT STL BD RUF KG


32Akkor előhivatván őt az ő ura, monda néki: Gonosz szolga, minden adósságodat elengedtem néked, mivelhogy könyörögtél nékem: 33Nem kellett volna-é néked is könyörülnöd a te szolgatársadon, a miképen én is könyörültem te rajtad? (Márk 12,35-37; Luk 20,41-44)

KNB SZIT STL BD RUF KG


2 1Ha annakokáért helye van Krisztusban az intésnek, ha helye van a szeretet vígasztalásának, ha helye van a Lélekben való közösségnek, ha helye van a szívnek és könyörületességnek, (Fil,2 27. 28. 2 Kor. 13,13. Róm. 12,10. 16.) 5Annakokáért az az indulat legyen bennetek, mely volt a Krisztus Jézusban is, (1Pét 2,21; Kol 3,13; Zsid 12,2) 21Mert mindenki a maga hasznát keresi, nem a Krisztus Jézusét. (Fil 1,14-17;4,21.1Kor;10,24; Kol 4,11; Csel 15,38.39)

KNB SZIT STL BD RUF KG


6Mert Krisztus, mikor még erőtelenek valánk, a maga idejében meghalt a gonoszokért. (Gal 4,4.5; Eféz 2,1.5) 7Bizonyára igazért is alig hal meg valaki; ám a jóért talán csak meg merne halni valaki. (Ésa 65,1) 15De a kegyelmi ajándék nem úgy van, mint a bűneset; mert ha amaz egynek esete miatt sokan haltak meg, az Isten kegyelme és a kegyelemből való ajándék, mely az egy ember Jézus Krisztusé, sokkal inkább elhatott sokakra. (2Kor 1,11; Eféz 6,18.19) 34Kicsoda az, a ki kárhoztat? Krisztus az, a ki meghalt, sőt a ki fel is támadott, a ki az Isten jobbján van, a ki esedezik is érettünk: (Zsid 1,3;Zsid 7,25)

KNB SZIT STL BD RUF KG