Keresés a Bibliában

10 1Halljátok meg a szót, a mit az Úr szól néktek, Izráel háza! (Jer 16,12.2Kir;21,11.12) 2Ezt mondja az Úr: A pogányok útját el ne tanuljátok, és az égi jelektől ne féljetek, mert a pogányok félnek azoktól! (3Móz 18,3.4) 3Mert a népek bálványai csupa hiábavalóság, hiszen az erdő fájából vágják azt; ács-mester kezei készítik bárddal. (Ésa 40,19.20;41,24; Hós 4,12) 4Ezüsttel és aranynyal megékesíti azt, szegekkel és pőrölyökkel megerősítik, hogy le ne essék. (Máté 3,12) 5Olyanok, mint az egyenes pálmafa, és nem beszélnek; viszik-hordják őket, mert mozdulni nem tudnak. Ne féljetek tőlök, mert nem tehetnek rosszat; de jót tenni se képesek! (Zsolt 115,5) 6Nincs hozzád hasonló, Uram! Nagy vagy és nagy a te neved a te hatalmadért! (Zsolt 86,8.10) 7Ki ne félne tőled, nemzetek királya? Bizony tiéd a tisztelet, mert a nemzetek minden bölcse közt és azok minden országában sincs hozzád hasonló! (Jel 15,4) 8Mind egyig balgatagok és bolondok; hiábavalóságokra tanít; fa az. (Hab 2,18) 9Társisból hozott lapított ezüst és Ofirból való arany; az ácsnak és az ötvös kezének munkája; öltözetök kék és piros bíbor; mesterek munkája valahány. (Ezék 16,18) 10De az Úr igaz Isten, élő Isten ő, és örökkévaló király; az ő haragja előtt reszket a föld, és a nemzetek nem szenvedhetik el az ő felindulását. (Zsolt 10,16;Hab 3,5-12; Zsolt 18,8) 11(Mondjátok meg hát nékik: Az istenek, a kik az eget és földet nem alkották, el fognak veszni e földről és az ég alól!) (5Móz 32,22) 12Ő teremtette a földet az ő erejével, ő alkotta a világot az ő bölcseségével, és ő terjesztette ki az egeket az ő értelmével. (1Móz 1,1-31) 13Szavára víz-zúgás támad az égben, és felhők emelkednek fel a föld határairól; villámlásokat készít az esőnek, és kihozza a szelet az ő rejtekhelyéből. (Zsolt 18,14-16) 14Minden ember bolonddá lett, tudomány nélkül, minden ötvös megszégyenül az ő öntött képével, mert hazugság az ő öntése, és nincsen azokban lélek. (Jer 51,17) 15Hiábavalók azok, nevetségre való munka, elvesznek az ő megfenyíttetésök idején! (Ésa 19,1) 16Nem ilyen a Jákób része, mint ezek; mert a mindenség alkotója ő, és Izráel az ő örökségének pálczája; Seregek Ura az ő neve! (5Móz 32,31; Zsolt 16,5;74,2) 17Gyűjtsd össze a földről a te árúidat, a ki erősített városban lakozol! (Jer 1,18.19) 18Mert ezt mondja az Úr: Ímé, én elvetem ezúttal e föld lakosait, és megsanyargatom őket, hogy megtaláljanak. (Jer 26,8.9.24;38,6-13) 19Jaj nékem az én romlásom miatt, gyógyíthatatlan az én sebem! De azt mondom mégis: Bizony ilyen az én vereségem, és szenvedem azt! (Jer 14,18.19) 20Sátorom elpusztíttatott, köteleim mind elszakadoztak, fiaim elszakadtak tőlem és oda vannak ők; nincs többé, a ki kifeszítse sátoromat, és felvonja kárpitjaimat! 21Mert oktalanok voltak a pásztorok, és nem keresték az Urat; ezért nem lettek szerencsésekké, és minden nyájuk szétszóratott. (Jer 8,7) 22A hír hangja ímé megjött, és nagy zúgás kél észak földe felől, hogy pusztává tegyék Júdának városait, és sakálok tanyájává. (Jer 4,6;Jer 9,11) 23Tudom Uram, hogy az embernek nincs hatalmában az ő útja, és egyetlen járókelő sem teheti, hogy irányozza a maga lépését! (Péld 16,1-9) 24Fenyíts meg engem, Uram, de mértékkel, nem haragodban, hogy szét ne morzsolj engem! (Ésa 27,8; Zsolt 6,2) 25Öntsd ki haragodat ama nemzetekre, a melyek nem ismernek téged, és ama nemzetségekre, a melyek nem hívják segítségül a te nevedet; mert megették Jákóbot, bizony megették őt, és elemésztették őt, és lakóhelyét elpusztították! (Zsolt 79,6)

KNB SZIT STL BD RUF KG

Előző fejezet Következő fejezet